برای پاسخ به سوال های آلرژی های پوستی به اینجا بیایید…!!


برای پاسخ به سوال های آلرژی های پوستی به اینجا بیایید…!!

برای پاسخ به سوال های آلرژی های پوستی به اینجا بیایید...!!

 آزمایش پوست  برای آلرژی چگونه عمل می کند؟

در حال حاضر، آزمایش پوست بهترین شیوه ی کاربردی برای یافتن مواد آلرژی زایی استان که امکان دارد نسبت به آن حساسیت داشته باشید. برای این کار شیوه وجود دارد؛ خراشیدن یا سوراخ کردن اندکی از پوست و تزریق زیر جلدی.

متخصصین آلرژی ابتدا آزمایش های خراش پوست را انجام می دهند که شیوه ای فنی برای آشکار کردن بخش عمده آلرژی های مهم به شمار میرود. آزمایش های پوست با تزریق زیر جلدی فقط. زمانی انجام میشود که حساسیت های مشکوک به تنفس مواد، السموم و داروها با با آزمایشهای خراشیدن و سوراخ کردن پوست مشخص نشود. هدف از همه  این آزمایش ها این است که مشخص شود با وارد کردن مقدار کمی از مواد آلرژیزای فرضی به پوست به آن ماده  خاص آلرژی دارید یا نه. ظرف چند دقیقه، حساسیت مشخص می شود. هریک از این واکنش های مهم، وجود پادتن آلرژی (IgE) و به این ترتیب آلرژی احتمالی به مواد آلرژن آزمایش شده را نشان میدهد.

کدام یک از آزمایشهای پوست قابل اعتمادترند؟

آزمایش های پوست برای مشخص شدن حساسیت نسبت به گردهای خاص، شورہ حیوانات، ذرات گرد و غبارخانه کپک قابل اعتمادتر و  نمونه های مفیدی هستند.

به تازگی عصاره  سم برای آزمایش پوست حساسیت به گزیدگی زنبور نیز تهیه شده است. آزمایش های پوست برای مواد غذایی گاهی مفید واقع میشود و بالاخره آزمایش برای مواد آلرژن شیمیایی تنفسی تاکنون اثبات نشده است که ابزار تشخیص قابل اعتمادی باشد.

آیا آزمایشهای پوست شدت آلرژی را مشخص می کنند؟

تنها در صورتی که آزمایش های پوست آلرژی به گونه  مناسبی انجام بگیرد می تواند شدت واکنش آلرژی را مشخص کند. اگر در فصل چای مکزیکی نشانه های شدید آلرژی در شما پدید میآید به احتمال زیاد نسبت به آزمایش عصارہ چائ مکزیکی با ورم و سرخی زیاد واکنش شدیدی نشان می دهید. زیرا آزمایش های پوست وجود مقدار IgE را در پوست شما نشان میدهد، همچنین نتایج آزمایش ها به طور کلی با واکنشهای حساسیت زا در چشم و ریه به هم وابسته اند.

با این وجود، برخی با واکنش صرفا عادی و سطوح پایین پادتن های حساسیت ممکن است نشانه های شدیدی را نشان دهند. زیرا لایه مخاطی آنها حتی به مقدار کم پادتن ارتباط میدهد. درضمن مداوای آلرژی با تزریق نباید فقط بر اساسی آزمایش های پوست انجام گیرد.

آیا امکان دارد وقتی که نتایج آزمایشها منفی است آلرژی داشته باشم؟

بله، با این وجود آزمایش آلرژی پوست برای تشخیصں آلرژی نسبت به گردهی جمن و درختها و علفهای هرزه، سیگار، ذرات گرد و غبار خانه، کپک های خاص و جانورانی مثل سگ و گربه و پر ندگان بسیار قابل اعتماد است 

متخصصان آلرژی در حال حاضر از مواد جدید آزمایش پوست استاندارد (همچنین عصاره  مواد درمانی) با کیفیت بالا استفاده می کنند، با این که برخی آزمایش ها مانند سایر موارد قابل اعتماد نیستند. کیفیت عصاره  آزمایش موادی از بدن سگ قابل تغییر است.

آزمایش خراشیدن یا سوراخ کردن پوست بیماران گاهی منفی می شود، در حالی که نسبت به شوره وموی سگ الرژى دارند. آزمایش زیر جلدی بعدی در بیشتر موارد وقتی ضرورت پیدا می کند که این نوع نتیجه به اشتباه منفی تلقی شود. آزمایش مواد غذایی پوستی بیشتر وقتها د چار خطا می شود. اگر در مورد یک مادہ غذایی آلرژی زا، فردی با خوردن فقط مقدار کمی از ماده  غذایی مشکوک به سرعت واکنش نشان دهد، آزمایش پوست معمولا مثبت می شود. اگر شخصی فقط به مقدار زیادی از مواد غذایی حساسیت نشان میدهد در پاسخ به این که دوره  حساسیت وی چقدر طول میکشد، امکان دارد آزمایش پوست او منفی شود. علت ازمایش پوست منفی در صورت وجود  الرژی این است که ماده آزمایش پوست فقط محتوی ماده غذایی محلی یا هضم نشده است. در واقع تحقیقات جاری به فراورده های ریز غذایی مشکوک مانند موادآلرژی زای واقعی اشاره می کند. به نظر میرسد در آینده  نزدیک مواد آزمایشی برای بسیاری از غذاها بیشتر فراهم شود.

(hydroxyzine Atarax astemizole) (Hismana) امکان دارد واکنش به آزمایشهای پوست را به مدت زیادی کاهش دهند و به اشتباه نتایج منفی آزمایش را موجب شوند. بنابراین باید آنتی هیستامین را حداقل ۵ الی ۷ روز قبل از این آزمایش ها مصرف کنید. اHismanal ممکن است دو ماه پس از آخرین روز مصرف موجب کاهش دقت آزمایش های پوست شود و آزمایش های حساسیت به مواد الرژی زا به طور جدی خود را نشان ندهند. برخی از داروهای ضد افسردگی و داروهای خاصی که برای زخم اثنی عشر استفاده میشوند، ممکن است آزمایشهای پوست را مشخص نکنند. این موارد را به پزشک معالج خود بگویید.

ضرورتی ندارد از مواد ضد احتقان اجتناب نمایید. استروئیدهای (کورتیزون، پردنیزون) فرآورده های تئوفیلین و داروهایی مانند آدرنالین , Alupen)Proventil Ventolin, Brethine) بر آزمایشهای پوستی اثر نمی گذارند و ممکن است به طور کامل در مراحل این بیماری از آنها استفاده شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد