برداشت کامل پروستات به روش لیزر


برداشت کامل پروستات به روش لیزر

برداشت کامل پروستات به روش لیزر 

 در این روش با استفاده از HO:YAG LaSer برش های طولانی متعددی از گردن مثانه تا و رومونتانوم داده می شود و سپس با کمک فیبر لیزر این ി تکه ها از بافت های زیرین کنده شده و به داخل مثانه هدایت می شود به دلیل این که این تکه ها از تکه های T.U.R.P بزرگتر است، جهت خارج نمودن آن میی بایست j روش هایی سیستوسکوپیک استفاده نمود.

فواید این روش

۱- میزان خونریزی T.U.R.P کمتر است. ۲- تمام انرژی یا صرف بریدن بافت و یا جذب آب می شود لذا انرژی در بافت های باقیمانده پروستات ذخیره نشده در نتیجه تورم وانسداد علائم تحریکی بعد از عمل را نخواهیم داشت و برخی از محققین نتایج بالینی این روش را حتی برتر از I.U.R.P دانسته اند. و آنرا به عنوان آلترناتیوی برای جراحی باز حتی برای پروستات های بزرگتر از gr 100 در نظر گرفته اند. در اغلب مطالعات نتایج مشابه T.U.R.P بوده است . نتایج حتی در پروستات های بزرگتر از gr 100 عالی بوده است. میزان سونداژ بعد از عمل بطور متوسط۱۹/۷ روز و علائم تحریکی بعد از عمل غیر قابل توجه می باشد.

روش انجام کار :

جهت این عمل از ۲۶f Continuous FloW ReSectoScope استفاده شده و یک فیبر لیزر ضخیم End Firing - ابتدا از داخل یکسوند حالب ۶fو سپس Working آن عبور داده می شود.

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا لوب مدیان برداشته می شود روش کار بدین صورت است که ابتدا دو برش از گردن تا جلو و رومونتانوم داده شده و در جلوی و رومونتانوم به هم وصل می شوند، سپس این بافت از سمت ورومونتانوم به مثانه برداشته شده و به داخلی مثانه انداخته می شود.۲- لوب های لترال برداشته شده و جهت انجام این کار ابتدا در ساعات ۱ و۵ دو برش داده می شود و سپس به هم وصل شده و بافت به داخل مثانه انداخته می شود و آن گاه همین کار در ساعت انجام می شود.۳- جهت خارج نمودن بافت های داخل مثانه یا از فور سپس استفاده می شود و یا بافت ها در داخل مثانه MOrcellate شده با شستشو خارج می شوند.HO:YAGLaserمی باشد و انرژی داده شد . ماکزیمم ۶۰ وات می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد