بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت اول


بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت اول

بررسی آسیب های صفحات رشد

  عمده ترین تفاوت استخوان های کودکان و بالغان وجود صفحات رشد در انتهای استخوان های بلند می باشد. در پروگزیمال هومروس، دیستال رادیوس و اولنا و دیستال فمور و پروگزیمال فیبولاوتیبیا، صفحات رشد دیرتر از سایر نقاط بدن بسته میشوند. صفحات رشد، نقاط ضعیف استخوان هستند به طوری که در بعضی از سایت ها ممکن است به صورت کامل یا نسبی از متافیز استخوان جدا شوند. به طور معمول همراه با این اپی فیز جابجاشده قسمتی  از متافیز هم کنده می شود. علت این نوع آسیب غالباً نیروهای چرخشی یا خمشی است. به علاوه گاهی در اثر تروما، صفحه رشد «خرد» می شود. این نوع آسیب اپی فیز در پروگزیمال و دیستال هومروس، فمور و تیبیا دیده می شود.  آسیب های ناحیه اپی فیز تقسیم بندی رادیولوژیک خاص خود را دارد. (تقسیم بندی (Salter-Harris الف. تیپ ا: در این حالت جداشدن کامل اپی فیز در ناحیه صفحه رشد وجود دارد، امّا به متافیز و یا اپی فیز آسیبی  وارد نیامده است.ب. تیپ II: در این تیپ - که شایعترین حالت هم محسوب می شود - تکه ای مثلثی شکل از متافیز به اپی فیز جداشده چسبیده باقی میماند. ج. تیپ III: در این حالت سطح مفصلی هم درگیر است و قطعه ای از اپی فیز جدا شده است. د. تیپ IV: شبیه به تیپ III می باشد با این تفاوت که گسترش مییابد. . هد تیپ V: این حالت در واقع یک شکستگی فشرده (Compression Fx) است که در آن قسمتی و یا تمام صفحه رشد درگیر شده است. تفاوت دیگر استخوان های کودکان و بالغان، در این است که استخوان های کودکان از خاصیت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستند. و به همین خاطر است که شکستگی های ترک ها در اطفال دیده می شود امّا در بزرگسالان شیوع چندانی ندارند. یک تفاوت دیگر در این زمنیه آن است که در استخوان کودکان اتصال پریوست به دیافیز ضعیف و شل است و بههمین خاطر پریوست به راحتی به وسیله هماتوم ناشی از شکستگی از دیافیز جدا می شود. این هماتوم وسیع ایجادشده به زودی توسط کال استخوانی جایگزین میگردد به همین خاطر کال ایجادشده در اطفال وسیع و بزرگ است؛ حتی اگر جابجایی قطعات خیلی زیاد هم نباشد.اگر محل های شکستگی را در نظر بگیریم، این محل ها در کودکان و بالغان با هم شباهت ها و تفاوت هایی خواهند داشت. شکستگی انتهای تحتانی ساعد، کلاویکول و فیبولا در بالغین و در بچه ها از شایعترین شکستگی ها هستند. امّا برخلاف بزرگسالان، شکستگی اسکافوئید و گردن فمور در بچه ها شایع نیست. برعکس شکستگی های ناحیه آرنج خصوصا شکستگی های سوپراکندیلار و شکستگی کاپیتولوم استخوان هومروس که در بچه ها نسبتاً شایع است و در واقع جزو مشکل ترین آسیب های اطفال می باشد در بزرگسالان زیاد شایع نیست.ترمیم در شکستگی های دوران کودکی معمولاً به سرعت رخ میدهد. هر چه سن کودک کمتر باشد این پدیده از سرعت بیشتری برخوردار است. در دوران شیرخوارگی یک شکستگی در عرض ۲ تا ۳ هفته جوش خواهد خورد.بعد از توقف رشد، سن تاثیر ناچیزی روی سرعت جوش خوردن شکستگی دارد.بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد