بررسی اختلال ارگاسمی در زن


بررسی اختلال ارگاسمی در زن

بررسی اختلال ارگاسمی در زن

 اختلال  کنشی ارگاسمی به مهار شدن تکراری و مستمر ارگاسم در زن اطلاق می شود. این اختلالی به تجربه مرد و نیز ظرفیت زن برای رسیدن به ارگاسم بستگی دارد. بسیاری از زنها در روابط جنسی خود همیشه به حالت ارگاسم نمیرسند. بروز ارگاسم با بالاتر رفتن سن بیشتر می شود. عوامل روانی که با مهار شدن ارگاسم در زن مرتبطند عبارتند از ترسی از حاملگی، طردشدن از جانب شریک جنسی، آسیب های مهبلی، احساسی خصومت نسبت به مردها، و احساسی گناه در مورد تکانه های جنسی، برای بعضی از زنها، ارگاسم معادلی از دست دادن کنترل یا رفتار پرخاشگرانه، مخرب یا خشونت آمیز است، ترسی آنها از چنین تکانه هایی ممکن است به صورت مهار شدن انگیزش یا ارگاسم ظاهر شود. انتظارات فرهنگی و محدودیت های مربوط به جامعه نیز حائز اهمیت هستند.انجمن روانپزشکی آمریکا ملاک های تشخیصی ذیل را برای اختلال ارگاسمی زن مطرح کرده است: ۱- فقدان یا تاخیر مستمر و عود کننده ارگاسم متعاقب مرحله تحریک جنسی( قضاوت بالینگر در خصوص اختلال با توجه به سن ، تجربه جنسی و کفایت تحریک) ۲- اختلال باعث ناراحتی عمده فرد و مشکلات بین فردی شده است ۳- یک اختلال روانپزشکی دیگر نظیر افسردگی ( بجز یک کژکلری جنسی دیگر) توضیح بهتری برای آن نبوده و ناشی از بیماری طبی عمومی یا مصرف یک دارو یا مواد نمی باشد ۴- انواع.. سراسر زندگی/ اکتسابی..فراگیر/موقعیتی..ناشی از عوامل روانشناختی/عوامل مرکب…دارد سازمان بهداشت جهانی نام این اختلال را کژکاری ارگاسمی Orgasmic Dysfunction گذاشته است و ملاک های تشخیصی ذیل را دارد: ۱- – کژکاری ارگاسمی وجود دارد( فقدان یا تاخیر طولانی ارگاسم) که به یکی از اشکال زیر ظاهر می شود: – ارگاسم در هیچ موقعیتی تجربه نشده است -کژکاری ارگاسمی پس از دوره ای از پاسخ نسبتا طبیعی ایجاد شده است: . کلی( در همه موقعیت ها و با هر شریک جنسی) . موقعیتی ( برای زنان) ارگاسم فقط در موقعیت های خاص ایجاد میشود مثل خودارضایی یا شریک جنسی خاص (برای مردان یکی از موارد زیر ممکن است دیده شود:) /ارگاسم فقط در خواب رخ میدهد نه در بیداری / ارگاسم هرگز در حضور شریک جنسی روی نمی دهد / ارگاسم در حضور شریک جنسی روی می دهد ولی در حین مقاربت ایجاد نمی شود ۲-ملاک های کلی کژکاری جنسی وجود داشته باشد: – فرد قادر نیست در رابطه جنسی دلخواهش شرکت کند – کژکاری مکرر رخ می دهد ولی ممکن است در مواقعی وجود نداشته باشد – کژکاری حداقل ۶ ماه طول کشیده باشد – کژکاری را نمیتوان به سایر اختلالات روانی یا جسمانی یا دارویی نسبت داد عوامل روانشناختی عضوی مسبب اختلال – ترس از حاملگی – طرد شدن از سوی شریک جنسی – صدمه به واژن – خصومت نسبت به مردان – احساس گناه در مورد تکانه های جنسی – انتظارات فرهنگی و محدودیت های اجتماعی زنان ( بسیاری از زنان با این عقیده بار می آیند که لذت جنسی، حق طبیعی زنان به اصطلاح محترم نیست)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد