بررسی اصول بهداشت روان


بررسی اصول بهداشت روان

بررسی اصول بهداشت روان

 ۱- احترام فرد به شخصیت خود و دیگران  یکی از شرایط اصولی بهداشت روان، احترام شخصی به خود است و این که خود را دوست بدارد و بالعکس یکی از علائم بارز غیرعادی بودن، تنفر ازخویشتن است.۲- شناختن محدودیت ها در خود و افراد دیگریکی از اصول مهم بهداشت روانی روبرو شدن مستقیم شخصی با واقعیت زندگی است. برای رسیدن به این مقصود نه تنها لازم است که عوامل خارجی را شناخته و بپذیریم، بلکه ضروری است تا شخصیت خود را آن طور که واقعا هست، نیز قبول کنیم. کشمکش و خصومت با واقعیت، اغلب سبب بروز اختلال روانی میگردد. شخص سالم در عین حالی که از خصوصیات مثبت و برجسته خود استفاده می کند به محدودیت ها و نواقصی خود نیز آشنایی دارد.۳- رفتار انسان معلول عواملی استهر رفتار عللی دارد و اگر رفتاری برای فردو جامعه مضر باشد باید مانند برطرف کردن بیماری جسمی سعی بر درمان آن نمود.۴- رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوسترفتار موجود بشر تابع تمامیت وجود اوست، بدین معنی که روان تابع تن است و هر فرد انسانی براثر ارتباط خصوصیات جسمی و روانی موجود، دست به عملی میزند. ناراحتی های جسمی می توانند باعث بروز اختلالات روانی و بالعکس شوند.۵- شناسایی احتیاجات و محرک هائی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان میگرددبهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن به احتیاجات اولیه افراد بشر است. بعضی از این احتیاجات جسمانی است مانند احتیاج به آب و غذا و گروهی از آنها روانی میباشد مانند احتیاج به پیشرفت. بشر دائما تحت تاثیر این نیازهاست و دائماً در کشمکش و تلاش برای ارضای نیازهای جسمی و روانی میباشد. سکون مطلق فقط هنگام مرگ موجود است.اهمیت انگیزه های رفتار انسان در بهداشت روانهر نوع رفتار اگر هم بسیار عجیب به نظر برسد، دارای انگیزه ای است واز حالات و طرز فکر و احساسات و عواطف، فرد سرچشمه میگیرد. انگیزه هائی که نوع بخصوص روحیه شخصی را به وجود میآورد، ممکن است خارجی باشد یا داخلی. انگیزه های داخلی یا از حالات فیزیولوژیکی داخلی موجود، سرچشمه میگیرد و یا این که برخاسته از تجارب گذشته، طرز فکری که براساس آن تجارب به وجود آمده، و هدف های فرد می باشد. منشاء انگیزه های خارجی، محیط نزدیک خارج موجود است. روانشناسان هنوز در مورد تعداد و ماهیت احتیاجات بشر، توافق نظر کامل ندارند و حتی در حال حاضر نیز این موضوع که آیا احتیاجات روانی اکتسابی است یا جاه طلبی و میل به برتری؛ غریزی، در روانشناسی مطرح است. عده معدودی از روانشناسان هنوز معتقدند که این تمایلات غریزی میباشند. آنچه که امروز اغلب روانشناسان قبول دارند بدین قرار است که احتیاجات روانی و اجتماعی، رفتارهای اکتسابی و یادگرفته شده ای می باشند که موروثی نبوده و مستقیماً نیز از احتیاجات جسمانی سرچشمه نمیگیرند.هیلگارد عقیده دارد که انگیزه های مهم روانی افراد بشر، نتیجه روابط انسانی آنها با یکدیگر است. به نظر او تکاملی انگیزه های مهم روانی افراد بشر، نتیجه روابط انسانی آنها با یکدیگر است. به نظر او تکامل انگیزه ها در نتیجه یادگیری صورت میگیرد، نه در اثر غرایز، همچنین نقطه اصلی شخصیت افراد، رابطه نزدیکی با طرز فکر و عواطف و اعمال گذشته انها دارد. ارضاء همه احتیاجات بشر (احتیاجات جسمانی مانند غذا، آب و ارضاء تمایلات جنسی همچنین احتیاجات روانی مانند احساس ایمنی و محبت؛ و احتیاجات اجتماعی مانند احتیاج به پیشرفت و مقام) برای داشتن یک زندگی سعادتمند لازم است و نمی توان یکی را بردیگری رجحان داد. بلکه این عواملی هم با یکدیگر رابطه داشته، و نقص در یک قسمت باعث اختلال در قسمت های دیگر وجود بشر خواهد شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد