بررسی انواع آسیب های تاندون …


بررسی انواع آسیب های تاندون …

بررسی انواع آسیب های تاندون ...

 

آسیب های تاندون های فلکسور

بدترین آسیب در این گروه جداشدگی تاندون در محل غلاف فیبروی تاندون هاست. در صورتی که فقط تاندون عضلات سطحی گرفتار باشد، به درمان احتیاجی نیست، چون ترمیم تاندونها در این نوع آسیب نتایج خوبی ندارد، در صورت آسیب تاندون عضلات عمقی و سالم بودن تاندون های سطحی آرترودز (Arthrodesis) در DIP در وضعیت فلکسیون مختصر، به میزان قابل توجهی از ناتوانی میکاهد.

در صورت پارگی تاندون های سطحی و عمقی، ترمیم به شکل اولیه یا ثانویه (بسته به شرایط مثلاً وضعیت زخم، مهارت جراح م.) صورت میگیرد. در صورت آسیب در ناحیه مچ یا کف دست، ترمیم به صورت بخیه مستقیم - البته در صورت تمیز بودن زخم برای درمان انجام میگیرد.

بریدگی تاندون های فلکسور انگشتان دست

هر انگشت دست دو تاندون فلکسور یا خم کننده دارد. تاندون های فلکسور عمقی انگشتان که عضلات آن در ناحیه ساعد است به بند انتهایی انگشتان چسبیده و با فعالیت آن بند انتهایی انگشت بر روی بند میانی خم میشود. تاندون های فلکسور سطحی انگشتان هم که عضلات آن در ناحیه ساعد قرار دارد به بند میانی انگشتان دست چسبیده و با فعالیت آن بند میانی انگشت بر روی بند پرگزیمال آن خم میشود.

بریدگی های سطح کفی بند انتهایی انگشت میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی آن انگشت شود. بریدگی سطح کفی بند میانی انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور عمقی به تنهایی هم بشود.

بریدگی سطح کفی بند پرگزیمال انگشت معمولا موجب پاره شدن هر دو تاندون فلکسور سطحی و عمقی میشود ولی میتواند موجب پاره شدن تاندون فلکسور سطحی انگشت به تنهایی هم بشود. بریدگی های کف دست و یا مچ دست هم میوانند موجب پاره شدن تاندون های فلکسور سطحی و عمقی چند انگشت دست با هم بشود.

آسیب های تاندون های اکستانسور

پروگنوز در پارگی های ناحیه پشت دست خوب است. اگر آسیب تازه رخ داده باشد باید مستقیماً تاندون را بخیه زد. در مواردی که از آسیب مدت زمانی گذشته باشد، با بریدن

قسمتی از تاندون، قسمت های تازه را به هم بخیه میزنیم. پروگنوز پارگی های خودبخودی در RA معمولاً به خوبی حالت مذکور نیست. پارگی تاندون اکستانسور پولیسیس لونگوس معمولاً عارضه شکستگی انتهای رادیوس است. معمولاً انتهای تاندون پاره شده، رشته رشته می شود (Frying). در صورتی که پارگی، لبه های صاف و تمیز داشته باشد برای ترمیم به طور مستقیم بخیه زده می شود، امّا اگر رشته رشته شده باشد که اغلب این طور است ترمیم با روش )tendon transffeing) صورت میگیرد.

گاهی هنگام یک فلکسیون ناگهانی در PIP اتصال میانی تاندون اکستانسور به بند وسطی انگشت جدا می شود. در این حالت بیمار قادر به اکستانسیون کامل Pip نیست. درمان انتخابی - خصوصاً در مواردی که آسیب تازه رخ داده Splint cl انگشت در وضعیت صاف برای ۳ هفته .می باشد

جداشدن تاندون اکستانسور از بند دیستال انگشت، انگشت «چکشی» یا «انگشت بیسبال» Mallet» «Finger نامیده می شود که علت آن فلکسیون ناگهانی DIP میباشد. گاهی همراه با تاندون تکهای از استخوان هم جدا میگردد. بیمار قادر به اکستانسیون کامل DIP نیست. درمان Splint مفصل DIP در اکستالسیون کامل برای ۳ هفته می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد