بررسی بیماری لثه ای  استخوان آرواره (آلوئول)


بررسی بیماری لثه ای  استخوان آرواره (آلوئول)

بررسی بیماری لثه ای  استخوان آرواره (آلوئول)

 

 استخوان آرواره (آلوئول): بخشی از پریودنشیوم که دندانها را در برگرفته و در خود جای داده است، همان استخوان آرواره است. هنگامی که دندان را می کشند، در واقع آن را از حفره آرواره خارج می سازند. وقتی بیماری لثه پیشرفت کند، استخوان آرواره هم درگیر بیماری شده و بتدریج تخریب میگردد.

لیگامان پریودنتال: همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شده است، دندانها در داخل حفره استخوانی که همان آرواره است، روی بالشتک نرمی که از بافت همبندی تشکیل شده است، تکیه زدهاند. در واقع دندانها هنگام جویدن لقمه که تحت فشار قرار میگیرند، روی این بالشتک گوشتی حرکت مختصری دارند و اگر این غشای نازک نبود، دندانها به استخوان فک چسبیده و امکان خارج کردن آنها نبود.

دندانهایی که در اصطلاح عامیانه به آن فک جوش گفته می شود، در واقع دندان هایی هستند که به علت از بین رفتن این غشای نرم مستقیماً به استخوان چسبیده و لذا خارج کردن آنها بسیار دشوار است. این لیگامان در عین نازکی دارای تغذیه و رشد و نمو بوده و در اثر عوامل مختلف بیماریزا دچار تغییرات مختلفی میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد