بررسی تفاوت های عاج و عاج ثانویه


بررسی تفاوت  های عاج و عاج ثانویه

بررسی تفاوت های عاج و عاج ثانویه

 

عاجی که دوباره ساخته می شود، عاج ثانویه نامیده می شود. عاج ثانویه در اثر عواملی مانند تحریکات مختلف، پوسیدگی و سایش دندانها ساخته می شود.

این عاج، ساختمان عاج طبیعی را ندارد ولی می تواند موجب حفاظت از عصب دندان در اثر تحریکات مختلف و - .در نتیجه حفظ سلامت پالپ و ادامه حیات آن گردد عاج ریشه نیز به وسیله سمان که مادهای سخت و آهکی است، پوشیده شده است. باید دانست که عاج ثانویه که در طول زندگی می تواند ساخته شود، یک عاج دفاعی است و برای حفظ حیات دندان و در هر سننی ممکن است ساخته شود.

پالپ (عصب یا مغز دندان): پالپ حفره نسبتاً وسیعی است که در وسطعاج قرار گرفته و جایگاه عصب و عروقی است که مسؤولیت حفظ حیات دندان را به عهده دارند. یک رشته از الیاف عصبی همراه با عروق خونی باریک شامل سرخرگها و سیاهرگهای موئینه از مجرای باریک انتهای ریشه وارد پالپ شده و در آنجا به شاخه های بسیار باریک تقسیم گردیده و همه پالپ را در بر میگیرند.

پالپ دندان مسؤولیت رشد، بلوغ، تغذیه و ادامه حیات دندان را به عهده دارد. اگر دندان در اثر پوسیدگی یا تحریکات مختلف دیگر دچار درد میگردد، این پالپ است که واکنش های درد و حساسیت را به وجود می آورد. پالپ دندانهای جوان، بزرگتر بوده و با افزایش سن اندازه آن کوچکتر شده و در سنین بالا به حداقل خود میرسد. هرچه از اندازه پالپ کاسته می شود، بر اندازه عاج افزوده میگردد. اصطلاح عصب کشی یا روت کانال به خارج کردن پالپ و جایگزینی آن به وسیله مواد بیولوژیک گفته می شود. سطح جونده تاج دندانهای عقب دارای برجستگیهایی به نام کاسپ و فرورفتگیهایی به نام فوسا و شیارهایی به نام فیشور دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد