بررسی تومورهای دستگاه ژنیتال /قسمت دوم


بررسی تومورهای دستگاه ژنیتال /قسمت دوم
 متاستاز دوردست غیرقابل تشخیص:Mx فاقد متاستاز دوردستMo وجود متاستاز دوردستM1 تومور مارکرهای سرمیمارکرها در دستری نیستند.So: سطح سرمی مارکرها در حد نرمال است.Si: اسید لاکتیک دهیدروژناز(LDH) کمتر از ۱/۵نرمال بوده است  بیش از ۱۰ برابر نرمال یا hCG بیش از ۵۰۰۰۰ واحد در میلی لیتر یا AFP بزرگتر از mg/ml ۱۰۰۰۰ ۳.یافته های بالینیA( علایم و نشانه هاشایعترین علامت کانسر بیضه، بزرگی بدون درد بیضه است که معمولاً تدریجی میباشد. احساس شنگینی بیضه غیرمعمول نیست. معمولاً بین ظهور علایم تا انجام درمان، تأخیری در حدود ۳ تا ۶ ماه وجود دارد. درد حاد بیضه در ٪۱۰ موارد دیده شده و ناشی از خونریزی داخل بیضه یا انفارکت است. علایم وابسته به متاستاز در ۱۰٪ موارد وجود داشته و شامل درد پشت، (شایعترین علامت) که ناشی از متاستاز رتروپریتوان یا درگیری ریشه های عصبی است، سرفه یا تنگی نفس ناشی از متاستاز ریوی، تهوع و استفراغ ناشی از متاستازهای پشت دوازدهه، درد استخوانی ناشی از متاستاز استخوانی و ادم اندام تحتانی ناشی از درگیری ورید اجوف تحتانی میباشد. در ۱۰٪ بیماران هیچ علامتی یافت نمی شود و تومور به طور اتفاقی کشف میگردد. در معاینه توده بیضه یا بزرگی منتشر بیضه در بیشتر موارد دیده میشود. توده بیضه معمولاً نرم بوده، فاقد تندرنس است. گاهی هیدروسل نیز وجود دارد که در ترانس ایلو میناسیون، مشخص میشود. ژنیکوماستی در ۵٪ تومورهای سلول زایا دیده می شود ولی در ۵۰-۲۰٪ تومورهای سلول سر تولی یا لایندیگ وجود دارد. معاینه ناحیه سوپراکلاویکولار و اینگوینال الزامی است.علایم آزمایشگاهی و شاخص های تومورشامل آنمی، LFT مختل در متاستاز کبدی و افزایش کراتینین سرم (در صورتی که انسداد حالب ناشی از بیماری حجیم رتروپریتوان داشته باشیم، میباشد. تومور مارکرها،. AFP یک گلیکوپروتئین با نیمه عمر ۴۶ روز است که بعد از یک سالگی به مقادیر ناچیز در سرم یافت می شود. AFP به درجات مختلف در تومورهای غیرسمینومایی ... (NSGCT) hCG نیز یک گلیکوپروتئین با نیمه عمر ۲۴ ساعته است که به طور نرمال در مذکر دیده نمی شود. بالا رفتن آن هرچند بیشتر در تومورهای NSGCT دیده می شود ولی در , .۷٪ موارد در سمینوما نیز وجود دارد LDH به صورت ۵ ایزوآنزیم دیده می شود و به طور نرمال در عضلات (صاف، مخطط، قلبی)، کبد، کلیه و مغز وجود دارد، افزالیش ۱-LDHبا اندازہ تومورNSGCT تناسب دارد، هرچند در تومور سمینومایی نیز میتواند دیده شود. تصویربرداری تومور اولیه با سرعت و دقت، توسط سونوگرافی مشخص می شود. سونوگرافی در افتراق تومور از آسیب های اپیدیدیم و نیز در صورت وجود هیدروسلی، کمک کننده است. سایر روشها مثل CT در تشخیص متاستازهای تومور با اهمیت هستند.تشخیص های افتراقیتشخیص نادرست یا تأخیر در تشخیص، در ۲۵٪ مبتلایان به تومورهای بیضه در معاینه اولیه دیده می شود، که باعث تاخیر در درمان می شود. اپیدیدیمیت یا اپیدیدی موار کیت شایعترین اشتباه تشخیص می باشد، گرفتن تاریخچه دقیق، شامل وجود تب و ترشح پیشابراهیکمک کننده است. هیدروسل دومین اشتباه تشخیصی رایج اسپرماتوسل (توده کیستیک در ناحیه اپیدیدیم)، هماتوسل (به دنبال ضربه) و ارکیت گرانولومی (ناشی از سل و همراه با دانه تسبیحی شدن وازدفران)، واریکوسل (اتساع شبکه وریدی طناب اسپرماتیک که با خوابیدن به پشت برطرف می شود).بررسی تومورهای دستگاه ژنیتال/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد