بررسی تکنولوژی های کمکی تولیدمثل


بررسی تکنولوژی های کمکی تولیدمثل

بررسی تکنولوژی های کمکی تولیدمثل

 ۱ - IUI (تزریق داخل رحمی منی)شامل قراردادن یک ظرف محتوی اسپرم های انزلی، در داخل رحم است. اندیکاسیون اصلی آن، وجود فاکتورهای موجود در سرویکس به عنوان علت ناباروری است. اندیکاسیون های دیگر آن کیفیت پایین اسپرم، ناباروری ایمونولوژیک و مشکلات مکانیکی انتقال اسپرم (مثل هایپوسپادیاس) است.۲ - IVF و ICSI (باروری در لوله و تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم)تعداد اسپرم لازم برای باروری در IVF صد تا هزاراسپرم و در ICSI فقط یک اسپرم زنده است. به علت حذف بسیاری از سدهای طبیعی فیزیولوژیک، احتمال و  ناهنجاری های کروموزومی افزایش مییابد۳- انتقال داخل لوله رحمی گامت (GIFT)پس از برداشتن اووسیت، اووسیت  با اسپرم آمیخته شده و سپس قبل از بارورسازی از طریق لاپارسکوپ به داخل. لوله رحمی تزریق می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد