بررسی خواص درمانی(Nymphaea alba) نیلوفرآبی در طب سنتی


بررسی خواص درمانی(Nymphaea alba) نیلوفرآبی در طب سنتی

بررسی خواص درمانی(Nymphaea alba) نیلوفرآبی در طب سنتی

(Nymphaea alba) نیلوفرآبی

اسامی عمومی دیگر: نیلوفر آبی سفید، حشیشه السمک، بشنین ابیض.نامهای علمی دیگر: نیم فاً آلبا (.Nymphaea alba L) نام خانواده: خانوادهٔ نیلوفرآبی (Nymphaeaceae) 6نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: ریشه، ریزم، گل، دانه و برگ. مواد متشکله موثر: الکالوئیدها (نوفارین، نمفئین) تانن، رزین، موسیلاژ، صمغ، اسیدهای مختلف، گلی کوزیدهای کاردنوئید (نمفالئین). خواص درمانی: نیلوفرآبی را به عنوان قابض، نرم کننده، ضدعفونی کننده، مقوی قوهٔ باه، آرام کننده و مسکن مورد استفاده قرار می دهند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی از قدیم الایام برای نیلوفر آبی اثر تسکین دهنده، آرامبخش، مدر، مخدر قائل بوده و آن را در ناراحتیهای عصبی که همراه با تحریکات جنسی و بی خوابیباشد موررد استفاده قرار میدهند .مقدار و دستور مصرف: مقدار ۲-۱ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان .عوارض جانبی و سميت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد7

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد