بررسی دستگاه دفاعی یا تـیکولوانــدوتلیال


بررسی دستگاه دفاعی یا تـیکولوانــدوتلیال

بررسی دستگاه دفاعی یا تـیکولوانــدوتلیال

   دستگاه دفاعی یا دستگاه ماکروفاژیک عبارت از مجموعه سلولهایی هستند که همگی به صورت ماکروفاژ عمل نموده سلول های خونی پیر شده + ذرات اضافی یا مزاحم را برداشت و هضم (فاگوسیتوز) مینمایند. این سلولها در بافت همبند است، در مغز استخوان، در بافتهای لنفاوی، در ریه، در مویرگهای سینوزوئید کبد و طحال و نقاط دیگری از بدن وجود دارند. ماکروفاژهای ریه ذراتی از قبیل گردوغبار را جذب میکنند و به نام سلولی غباری (Dust Cell) خوانده میشوند. در کبد و طحال این ماکروفاژها وظیفه دارند گلبول قرمز فرسوده را فاگوسیته نموده آهن آن را برای مصرف بعدی نگاه دارند.

 کابل، طحال و مغز استخوان هر سه جزء سیستم رتیکولوآندوتلیال هستند. داربست آنها از رشته های رتیکولر است که در جهات مختلف یکدیگر را قطع کرده و توری نازکی به نام رتیکولوم را تشکیل میدهد

بافت همبند موکوسی از مقداری ماده موکوئید ژله مانند سرشار از اسید هیالورونیک تشکیل شده که تعداد کمی فیبروبلاست در آن پراکندهاند، بافت همبند موکوسی در بند ناف، زجاجیه و مغز جوان دندان وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد