بررسی دوره های رشد و تکامل هر دندان


بررسی دوره های رشد و تکامل هر دندان

بررسی دوره های رشد و تکامل هر دندان

 

بطور کلی رشد و تکامل هر دندان به سه دوره تقسیم می شود:

الف- دوره تشکیل جوانه دندانی و شکل گیری اجزای آلی آن: این دوره چه در مورد دندانهای شیری و چه در مورد دندانهای دائمی (به استثنای دندان عقل) قبل از تولد صورت میگیرد.

ب- دوره معدنی شدن مینا و عاج: در این دوره مواد معدنی که بخش اعظم آن ترکیبات کلسیم می باشد، روی ماده زمینه آلی رسوب نموده و نسوج دندان سخت میگردد. این دوره قبل از تولد شروع شده و بعد از تولد ادامه مییابد.

ج - دوره بلوغ عاج و مینا: در مورد دندانهای شیری و دائمی بعد از اتمام معدنی شدن عاج و مینا آغاز گردیده و تا پایان تکامل دندانها ادامه مییابد. این دوره طولانی است و تا زمانی که ریشه دندانها کامل نشده، ادامه مییابد. بخشی از بلوغ دندانها بعد از تولد صورت می گیرد. بلوغ دندانهای عقل تا سنین ۲۵ سالگی ادامه مییابد. بطور کلی ریشه یک دندان شیری حدود سه سال پس از رویشی و یک دندان دائمی حدود چهار سال پس از روش تکمیل میگردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد