بررسی رشد و تکامل دندانها


بررسی رشد و تکامل دندانها

بررسی رشد و تکامل دندانها

 

اسامی دندانهای دائمی از خط وسط به سمت عقب در هر نیمه هر فک به ترتیب زیر میباشد:

رشد و تکامل دندانهای شیری بین هفته های ششم تا هشتم جنینی آغاز می شود. ابتدا داخل استخوانهای آرواره فکین جوانه های دندانهای شیری به تعداد ۲۰ عدد تشکیل گردیده و رشد و تکامل خود را آغاز می کنند. براساس یک الگوی ژنتیکی هر قسمت از این جوانه دندانی مسئولیت تشکیل یک قسمت از دندان را به عهده دارد.

به عبارت دیگر بخشی از سلولهای جوانه دندانی مأمور تشکیل مینا و بخشی دیگر مأمور تشکیل عاج و غیره هستند. تعداد، شکل و اندازه دندانها تابع مقررات ژنتیکی است و قابل تغییر نمیباشد. جوانه های دندانی در ابتدا به شکل نسج نرم بوده و پس از شکل گیری کامل و مشخص شدن همه اجزای آن رسوب عناصر معدنی آغاز می شود و این امر تا بعد از تولد ادامه می یابد.

البته ریشه دندانها تا چند سال بعد از تولد بتدریج کامل می شود؛ به طوری که هر دندان زمانی که ۲/۳ ریشه آن تشکیل می شود، در دهان ظاهر می شود. رشد و تکامل دندانهای دائمی از هفته بیستم جنینی آغاز می شود و تا سنین نوجوانی ادامه می یابد. جوانه های دندانهای دائمی زیر ریشه دندانهای شیری تشکیل گردیده و جداگانه و مستقل به رشد و تکامل خود ادامه می دهند؛

البته فقط ۲۰ دندان دائمی جانشین دندانهای شیری هستند و بقیه آنها یعنی ۱۲ عدد در پشت دندانهای شیری رویش مییابند؛ یعنی در هر طرف یک فک، سه دندان آسیاهای اول، دوم و سوم جانشین دندانهای شیری نمی باشند. در شکل زیر چگونگی تشکیل و رشد و تکامل جوانه های دندانهای شیری و دائمی دیده می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد