بررسی زمینه های بسط معادلات حالت CPA


بررسی زمینه های بسط  معادلات حالت CPA
همان طور که ذکر کردیم پارامتر بر هم کنش شامل دو ترم فیزیکی و هم بستگی (پیوند هیدروژنی) میباشد. اگر بخواهیم سیستمهای اروماتیکی یا اولفینها را در جزء دوم اب و یا گلیکول که دارای انحلال بالایی است بررسی کنیم؛ ترم فیزیکی پارامتر بر هم کنش این مدل جایگاه فضایی یعنی تعادل فازی LLE به این پارامتر حساسیت ندارد و وابستگی ندارد. در دما و فشارهای بالا نوع Site انتخابی در معادله حالت اهمیت چندانی ندارد؛ ولی خود معادله توصیفی CPA با داده - های تجربی سازگاری کمی دارد[۳. شکل (۴) VLE سیستم متانولی - بوتان که دارای نقطه آزئوتروپ هستند را نمایش میدهد. همان طور که می بینیم در سیستمهای دارای آزئوتروپ، معادله حالت CPA در فشارهای بالا و در رنج دمایی (۰-۱۰۰K) توصیف خوبی از رفتار سیستم دارد.- CPA در مخلوط های قطبی و فشارهای بالایکی از زمینه هایی که میتوان معادلات حالت CPA را در آن بسط داد، بررسی این مدل در مخلوط ترکیبات قطبی در فشارهای بالا میباشد. به عنوان مثال: اگر سیستمهای دارای استون و مخلوطهای دی متیل اتر که دارای اهمیت علمی و صنعتی هستند را بررسی کنیم: با بررسی سازگاری تعادلات فازی این سیستم ها با معادله حالت CPA به نتایج قابل تامل میرسیم. درفشارهای بالا CPA برای تعادلات فازی جامد - مایع (S-L) برای الکلی - آلکان کاربرد دارد. سازگاری مناسبی برای VLE استون - هیدروکربن و آب - استون با معادله حالت CPA در فشار بالا وجود دارد؛ مشروط بر این که بین خود مولکولهای استون پیوند هیدروژنی برقرار شود و در نوع Site بتوان تعاریفی مناسب ارائه داد، تا سازگار با مدل CPA باشد. برای سیستم دی - متیل اتر با آب - گاز (CO2، وN) نیز سازگاری با CPA وجود دارد. نتیجه گیریسازگاری قابل قبول دادههای تجربی با Cublic EOS باعث گسترش آن در حالتهای مختلف شرایط عملیاتی مانند فشار بالا و شرایطی با محیطهای قطبی شده است. سیستم های الکل - هیدروکربن به طور قابل قبولی با معادله حالت CPA قابل توصیف می باشند. برای فرضیه سازی اولیه در طراحی شرایط عملیاتی میتوان به پیش بینی CPAEOS اعتماد کرد. در یک جمع بندی میتوان بیان کرد که تمامی محاسبات سیستمهای چند جزئی بر مبنای پارامتر برهم کنش دو تایی که از دادههای سیستمهای دو جزئی تخمین زده شده اند می باشد.