بررسی ساختمان دستگاه تنفسی انسان


بررسی ساختمان دستگاه تنفسی انسان

 بررسی ساختمان دستگاه تنفسی انسان

 شامل ۲ قسمت است: ۱- قسمت هدایتی: مجاری هوایی (حفره ببینی، ناز وفارنکس، حنجره، نای، برونش، برونشیولها، برونشیول های انتهایی) ۲- قسمت تنفسی: ریه: برونشیول تنفسی، مجرای آلوئلی، دهلیز (Atrium) و کیسه آلوئلی مجاری هوایی ۲ عمل اصلی انجام میدهند: ۱- مثل واحد تهویه مطبوع (air Condition)، هوای دمی را مطبوع میکنند (تمیز، مرطوب، گرم یا خنک کردن هوا ) ۲- مسیری جهت ورود هوا به ریه ها و برگشت هوا فراهم میکنند.ساختمان بافت شناسی: (عمدتاً بافت نایی و برونش های اصلی توضیح داده میشود) ۱- مخاط:O اپیتلیوم تنفسی که بخش عمده مجاری هوایی را تشکیل میدهد، بافت استوانه ای مطبق کاذبه همراه با سلول های جامی شکلی (Gobiet) است که ۶ نوع سلول دارد: ۱) منشوری مژکدار (فراوانترین)، ۲) سلول های MuCOus goblet: بعد از منشوری مژکدارفراوانترین هستند و قسمت راسی آنها، توده های موکوس سرشار از پلی ساکارید دارد. ۳ و ۴) سلول های مسواکی نارسی و مسواکی حساسه (Immature & sensory receptors brush cells) هر دو میکروویلی های زیاد دارد و اولی در موارد لزوم جانشین سلول های مردهٔ دو نوع قبلی میشود و دومی در قاعده خود، با پایانه های عصبی آوران سیناپسی پیدا کرده، به منزله رسپتور حسی است. ۵) سلولهای پایه ای کوتاه (Basal Short Cells) این سلول های کوتاه روی غشاء پایه قرار دارند و زایا هستند و با میتوز انواع سلولهای دیگر را تولید میکنند، ۶) Small granule cells: جزء سلول های نورواندوکرین (APUD) هستند و دارای دانه های ترشحی،1-غشاء پایه ضخیم با رشته های رتیکولر و الاستیک (غشاء پایه مرکب) lamina propria O (آستر مخاط) بسیار نازک بوده به جای muscularis muCOSa دارای رشته های ارتجاعی طولی است. ۲- زیرمخاط: غدد سروزی و موکوسی دارد. ۳- آدوانتیس: در ضخامت آن در نای، ۱۶ تا ۲۰ قطعه غضروف (شفاف ) C شکل وجود دارد که در عقب بافت همبند فیبرو الاستیک عضلانی (Trachealis muscle) در مجاورت ازوفاگوسی قرار دارد آدوانتیس در هر یک از برونش های اصلی، به تعداد نصف نای، غضروف دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد