بررسی شبکه عصبی براکیال


بررسی شبکه عصبی براکیال

بررسی شبکه عصبی براکیال

  این شبکه در گردن بین عضلات اسکالن قدامی و میانی است از اعصاب نخاعی C5 تا T1 تشکیل شده C5 و C6 با هم تنه فوقانی، C7 تنه میانی و C8 و T1 با هم تنه تحتانی را می سازند هر کدام از تنه ها سپس به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم میشوند شاخه قدامی تنهفوقانی و میانی با هم ateral Cordا را میسازند شاخه قدامی تنه تحتانی medial COrd و شاخه های خلفی هر سه تنه Posterior COrd را میسازند. این طناب ها سپس وارد حفره آگزیلاری می شوند. شاخه های گردنی این شبکه دو دسته اند: ۱- شاخه های جداشده از ریشه ها ۲- شاخه های جداشده از تنه ها الف - شاخه هایی که از ریشه ها جدا می شوند : ب- شاخه های عضلانی برای عضلات پری ورتبرال، عضلات مثلث خلفی گردن ج- عصب لونگوس توراسیک: (از C7 ،C6 ،Cs) از خلفا شبکه عصبی براکیال به سمت پایین می آید و به عضله سراتوس آنتریور میرسد.- عصب دور سال اسکاپولار: (از C5) وارد عضله لواتور اسکاپولار می شود.شاخه هایی که از تنه ها جدا می شوند:از تنه فوقانی ۲ شاخه جدا می شود: ۱- عصب سابکلاویوس که از جلوی شبکه عصبی براکیال به سمت پایین می آید و به عضله سابکلاویوس می رسد ۲ - عصب سوپراسکاپولار که در مثلث خلفی گردن به سمت عقب و پایین میآید و پس از عبور از درون سوراخ سوپراسکاپولار وارد عضلات سوپرا و اینفر اسپایناتوس می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد