بررسی شبکه عصبی گردنی


بررسی شبکه عصبی گردنی

بررسی شبکه عصبی گردنی

  برای ایجاد این شبکه به جز اC بقیه شاخه های قدامی اعصاب نخاعی به ۲ شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می شوند شاخه فوقانی C2 با C1 اولین قوس را میسازد و به همین ترتیب تا سه قوسی ایجاد شود (شاخه نزولی Cl4 با Cs در تشکیل شبکه براکیال شرکت میکند.) این قوس ها در عمق ورید جوگولار داخلی و جلوی عضلاتلواتوراسکاپولار و اسکالن میانی قرار دارند این شبکه سه دسته شاخهدارد: - شاخه های سطحی  که از قوس جدا می شوند. عبارتند از: ا- lESSERoccipiTAl: از قوس دوم جداشده در عقب و موازی کنار خلفی SCM حرکت میکند و در مسیرش عصب اکسوری را دور میزند و پوست قسمت طرفی ناحیه اکسی بیتال و فوقانی سطح داخلی لاله گوشی را عصب میدهد. ۲ - ARاGREATERAURicul: از قوس دوم جداشده در سطح خارجی SCM و در عقب و موازی ورید جوگولار خارجی بالا میرود و به پوست ناحیه پاروتید، ماستوئید و لِ تحتانی لاله گوش (نرمه و صدف ها) عصب میدهد. ۳- عصب عرضی گردنی: از دومین قوس جداشده به صورت عرضی جلو میآید و حس پوست ناحیهٔ قدامی گردن را تأمین میکند. ۴ - SupRASCApulAR : از سومین قوس جداشده پایین میآید در مثلث سوپراکلاویکولار ۳ شاخه میشود قدامی (داخلی) - ۹ قسمت قدامی سینه، میانی - » نقطه میانی کلاویکلی تا دنده دوم، خلفی (خارجی) – که پوست خلفى فوقالى شانه--۲- شاخه های پیوندی عبارتند از شاخه پیوندی با عصب هایپوگلوسالی که از اولین قوس جداشده در ضخامت عصب هایپوگلوسال طی مسیر میکند و سرانجام به ترتیب تحت نام های ریشه فوقانی آنسا سرویکال، عصبا عضله تیروهایوئید و عصب عضله جنیوهایوئید جدا می شود.--- شاخه پیوندی با عصب اکسسوری---- شاخه های عضلانی 1- آنسباسرویکال: دو ریشه دارد: فوقانی که از اC همراه هایپوگلوس جدا می شود و شاخه ای به بطن فوقانی اموهایوئید میدهد و ریشه تحتانی که از C2 و C3 می آید. پس از عبور از جلوی ورید ژوگولار داخلی به ریشه فوقانی در جلوی غلاف کاروتید می پیوندد. از آنسا سرویکال شاخه هایی برای تمام عضلات این فراهایوئید به جز تیروهایوئید جدا می شود، 2- شاخه های عضلانی که به عضلات پری ورتبرال، پاراورتبرال و SCM میرود. 3 - عصب فرنیکه: منشاء اصلی از C4 است ولی شاخه هایی از C3 و Cs هم میآید در جلوی عضله اسکالن قدامی به سمت پایین آمده پس از عبور از مدیاستینوم قدامی و میانی به دیافراگم ختم میشود و عصب حرکتی آن است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد