بررسی علل سردردهای پشت سر


بررسی علل سردردهای پشت سر

بررسی علل سردردهای پشت سر

علت سردردهائی که از پشت سر شروع می شوند چیست 

علت اینگونه سردردها را در اثر زیادی مایعات بدن است که بایستی آب ترب و سکنجبین را مخلوط کرده یا جوشانده شوید تنها بدهند تا بیمار استفراغ کند و بدین سبب معده بیمار از امتلا پاک می شود که این خود در بهبودی بیماری موثر واقع می گردد. دادن مربای هلیله یا مربای آمله و سائیده یک مثقال ریوند چینی برای پاکسازی دستگاه گوارشی از امتلا سودمند است ، یک مثقال زراوند گرد بوداده در دو قاشق غذاخوری عسل ریخته میل نمایند و زنجبیل را در روغن ( گل شب بو) سائیده بر سر بمالند و اگر قدری زعفران به این دستور اضافه کنند بهتر است برای پاکسازی مزاج این بیماران از جوشانده سنا، تربد، بنفشه، بادیان ریشه شیرین بیان ، سه پستان از هر یک دو مثقال که درگل قند حل کرده باشند به مدت ۵ روز صبح ناشتا مفید است .حفض ساقیده بسیار نرم کرده را در بینی بکشند یا اینکه تخم مورد را جوشانده استنشاق یا کوبیده در بینی بکشند، انداختن آجر داغ در سرکه و مالیدن آب آن بر سر مسکن دردهای اینگونه بیماریها است مالیدن روغن گل ارونه به سر، در تسکین این گونه دردها خیلی موثر است مرزنجوش، مغز ناخنک ،گل زوفا بابونه، سیاه دانه ، از هر یک برابر انتخاب کرده پس از نرم کوبیدن قدری از آن را در آب حل کرده به صورت خمیر به قسمت جلو سر ضماد نمایند مالیدن سائیده کبابه چینی حل شده در گلاب یا آب نیز به میان سر نافع است . کشیدن پودر قرنفل ، صبر زرد، وج یا اگیر ترکی در بینی توصیه می شود در سردردهای مزمن کوبیده صبر زرد در آب را اگر بر بناگوش بمالند و یک قطعه پنبه در آن آب خیس کرده و در گوش ها گذارند در تسکین درد به تجربه رسیده است . خوردن دو مثقال ریشه شیرین بیان و نیم مثقال بادیان به مدت 20روز صبح ناشتا در تسکین اینگونه دردها به کار برده میروزانه سه قاشق غذاخوری به مدت ه ۳ روز میل نمایند این دستور علاوه بر تسکین سردردهای مزمن برای صرع یا غش و تنگ نفس و سرفه های کهنه خلط دار و اختلالات روانی و وسواس و فراموشی و نیز برای اعاده حمل زنانی که قبلا بچه دارمی شدند و مدتی نشده اند مفید می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد