بررسی مفهوم کلی در ارتباط با حافظه


بررسی مفهوم کلی در ارتباط با حافظه

بررسی مفهوم کلی در ارتباط با حافظه

 مفهومی کلی دارد و به آن گروه از جریانات روانی که فرد را به ذخیره کردن تجارب و ادراکات و یادآوری مجدد آنها قادر میسازد، اطلاق میشود.۱- فراموشی (Amnesia): ناتوانی کامل یا نسبی دریاداوری تجربیات گذشته. ۲- تحریف حافظه (Paramnesia): اختلال حافظه به واسطه وجود اشکال در یادآوری۔ الف - Fausse Reconnaissance: شناخت اشتباهی.افسانه ساری پس نگریخاطرات  موجود در حافظه به طور غیرعمد و ناهشیارانه توسط هیجانات، شناخت و تجربیات شخصی غربال شده و مورد تحریف قرار میگیرند. مثلاً ممکن است دو نفر که در صحنه اتفاقی واحدی حضور داشته اند مدتی بعد، آن را به گونه ای بازگو کنند که انگار دو واقعه متفاوت را شاهد بودهاند، هر چند هیچکدام قصد دروغگویی یا فریفتن کسی را نداشته اند. ج - افسانه سازی (Confabulation): در این نوع تحریف حافظه ممکن است بیمار از وقایعی صحبت کند که در حقیقت هرگز اتفاق نیفتاده است. د - آشنا پنداری (Deja Vu): «دژاوو» به معنی «قبلاً دیده شده» است و به نوعی فریفتار (ایلوزیون) حافظه که در آن محیط و موقعیتی تازه اشتباهاً تکرار محیط و موقعیتی پیشین تصور می شود اطلاق میگردد. ه - شنوده پنداری (Deja Entendu): به معنی قبلاً شنیده شده یا قبلاً درک شده است. در اینجا مطلبی تازه اشتباهاً تکرار مطلبی که قبلاً شنیده شده است، تصور می شود. و - آشنا پنداری فکر نو (Deja Pense): پدیده ای است که بیمار اشتباهاً فکر میکند که آرزوهای فعلی او دقیقاً تکرار آرزوهائی است که قبلاً داشته است.ز - ناآشنا پنداری (وامه وو Jamais Vu): پدیده ای است که بیمار اشتباها با آنچه قبلاً تجربه کرده است احساسی بیگانگی میکند. ۳- هیپر منزی (Hypermnesia): حافظه بسیار قوی، قدرت فراخوانی مطالبی که معمولا برای فرآیند حافظه قابل وصول نیست. ۴- تصاویر روشن ذهنی (Eidetic Images): خاطرات بصری، تقریباً با وضوح توهم گونه. ۵- خاطره پریشان (Screem Memory): انتخاب هشیارانه خاطراتی قابل تحمل برای ممانعت از پدیداری خاطرات غیرقابل تحمل. ۶- واپسی زدن (Repression): مکانیسمی دفاعی که خصوصیت ان، فراموشی ناهشیارانه عقاید یا تکانه های غیرقابل پذیرش است. ۷- نام یاد باختگی یا لتولوژیکا (Lethologica): ناتوانی گذرادر به خاطر آوردن یک نام یا یک اسم خاص۔ب - سطوح حافظه ۱- حافظه فوری یا کوتاه مدت (.Immediate M): به حفظ فوری،یعنی رویدادهای چند لحظه قبلی مربوط می شود. ۲- حافظه نزدیک (.Recent M): به حوادث چند روز اخیر مربوطمی شود. ۳- حافظه گذشته نزدیک (.Recent Past M): به خاطر آوردن وقایع چند ماہ گذشته.۴- حافظه دور ).Remote M(: یادآوریوقایع  دور

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد