بررسی ناهنجاریها یا مالفرماسیون های مجرای ادرار


بررسی ناهنجاریها یا مالفرماسیون های مجرای ادرار

بررسی ناهنجاریها یا مالفرماسیون های مجرای ادرار

 بین ناهنجاریهای مختلف پیشابراه تنگیهای مادرزادی آن ووقوع سما خش در موضعی غیر از نوک سر آلت بیشتر از سایرین جلب توجه مینمایند.تنگیهای مادرزادی مجرای پیشاب در مبحث تنگیهای پیشابراه گفته شده اما وقوع سماخ مجرا در سطح زیری آلت. اینجا مورد مطالعه، و واقع شدنش در سطح فوقانی آلت و بخصوص نوع کامل آن در اکستروفی وزیکال مورد بررسی قرار میگیرد.وقوع سماخ مجرا در سطح تحتانی آلتهیپوسپاد یاسی شکلی از ناهنجاریهای پیشابراه است که فراوانتر از سایرین بوده و در آن سماخ مجرابجای واقع شدن در نوک آلت در نقطه غیر معینی از سطح زیری آن سرباز مینماید .علت وسبببرای درک علت پیدایش این ناهنجاری لازم است که سیر جنینی مجرای پیشاب و طرز تشکیل آنرا بخاطر آورد.مجرای خلفی - این قسمت از پیشابراه که شامل مجرای پروستاتیک و غشائی است ازجیب تناسلی ادراری یعنی همان عضوی که مثانه را میسازد تشکیل میگردد.مجرای قدامی - این بخش از پیشابراه یعنی تمامی مجرای اسفنجی (مجرای عجانی بصلی ، بیضهای و قضیبی ) که در جلوی عاصره غشائی واقع است ازجذب و تحلیل تیغه پیشابراهی که خود استطاله ایست از بوشون کلوآکال و در زیر تکمه تناسلی فتگی دارد تشکیل میشود .تکمه تناسلی آلت را تشکیل میدهد ، و جذب تیغه پیشابراهی ناودانی را در زیرآن بوجود میآورد که رشد و نمو چینهای تناسلی که خود در طرفین تکمه تناسلی قرارداوند آنرا تبدیل بمجرا مینماید . در قسمت سر آلت هم که چینهای تناسلی وجود ندارند قسمت جلدی مولد حلفه (پوست ختنهگاه) این پوشش و استتار ناودان را بعهده میگیرد .پس با این وصف بخوبی معلوم میشود که فقدان قسمتی از مجرای پیشابوبالنتیجه وقوع سماخ این عضو در سطح زیری آلت بعلت فقدان قسمتی از تیغه پیشابراهی ، یا عدم تحلیل آن در یک قسمت از مجرا، و یا عدم استتار ناودان حاصله از تحلیل آن بتوسط چینهای تناسلی و یا پوست ختنه گاه میباشد .آسیب شناسیهیپوسپادیاس را از نظر محل وقوع سماخ مجراب چهار دسته مختلف تقسیم می کنند.۱)- هیپوسپادیاس سر آلت - در این شکل از ناهنجاری سماخ مجرا در زیر گلاند واقع و خود گلاند هم از بالا بپائین پهن و کوچکتر از اندازه طبیعی است . علت پیدایش آنهم مستور نشدن ناودان حاصله از جذب تیغه پیشابراهی بوسیله پوست ختنهگاه میباشد .۲و۳) - هیپوسپاد یاس قضیبی وقضیبی بیضهای - در اینحالت از بیماری سماخ مجرا در نقطه غیر معینی از فاصله بین سر آلت و ریشه پوست بیضه دیده میشود. خود آلت هم از اندازه طبیعی کوچکتر و از بالا بپائین پهن شده و بوسیله یک بند لیفی موجود بین گلاند و اطراف سماخ مجرا بپائین خمیدگی دارد . علت پیدایش آنهم پوشیده نشدن ناودان حاصله از جذب تیغه پیشابراهی بوسیله چینهای تناسلی در جلوی سماخ مجراست ،۴) - هیپوسپادیاس عجانی - در این مورد اصولا تیغه پیشابراهی وجود نداشته که از جذب و تحلیلش مجرای قدامی تشکیل گردد، یعنی فقط همان جیب تناسلی ادراری مجرای خلفی را تشکیل داده و بالنتیجه سماخ مجرا هم بشکل قیف کوچک مخاطی و صورتی رنگی در ناحیه عجان باز شده است . این شکل از هیپوسپادیاس همان شکلی است که دوگس آنرا بنام هیپوسپا در پاس مهبلی نامیده است زیرا گذشته از این ناهنجاری آلت هم کاملاصفریافته، پوست بیضه ها شبیه بلبهای بزرگ فرج شده، و اختلالات جنسی مختلفی هم در نزد مبتلایان مشاهده میگردد .ناراحتی های بیماربیماران مبتلا به هیپوسپادیاس سر آلت هیچگونه شکایتی ندارند زیرا نه در هنگام پیشاب کردن و نه در انجام عمل مقاربت مزاحمتی برایشان فراهم میگردد . معذالک باید دانست که چنین موقعیتی از سماخ مجرا ابتلاء آنان را به آماسهای مجرا سهل تر نموده، و تنگی سوراخ آنهم از سرعت بهبودیشان خواهد کاست .بیماران مبتلا به هیپوسپا دیاس قضیبی و بیضهای نه تنها هنگام پیدایش نعوظ ناراحتند ، بلکه انجام عمل مقاربت هم بعلت خمیدگی آلت برایشان مشکل و گاه غیر ممکن میباشد. بعلاوه موقع پیشاب کردن نیز معذب بوده و اگر نشسته ادرار نکنند حتما" خود و لباسشان را آلوده خواهند کرد . بالاخره بیماران مبتلا به هیپو سپادیاس عجانی زندگانی تناسلی نداشته، و هنگام پیشاب کردن هم باید بوضعیت لازم برای اجابت مزاج بنشینند.درماندرمان در هیپوسپادیاس سرآلت اقدام بدرمان واجب نیست، اما در هیپوسپادیاس مجرای اسفنجی انجام عمل جراحی لازم و بنحوی باید انجام گردد که هم عمل مقاربت انجام پذیر و هم دفع پیشاب در حالت ایستاده میسر باشد (این عمل جراحی شامل برطرف کردن خمیدگی آلت و ساختن مجرائی جدید است) ،آخرین اطلاعات در باره سوء تشکیلات پیشابراهدر شمارهٔ سوم وچهارم مجله جراحی سال ۱۹۴۶ مؤلفی روش درمان هیپوسپادیاس را بعینه مثل روش ماتیو پیشنهاد نموده و تنها نکته ای را که بدان افزوده است آنست که در این قبیل موارد قبل از ترمیم مجرای پیشاب تصحیح خمیدگی ویا پیچ خوردگی آلت را لازم میشمارد. مولف مزبور معتقد است که این عمل هر چه زودتر انجام پذیرد بهتر خواهد بود بنحوی که خود او خمیدگیهای آلت را در سه چهار سالگی تصحیح نموده ، وعمل اصلی را هنگامی انجام میدهد که قطر آلت و سر آن اندازه قابل توجهی پیدا کرده باشند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد