بررسی های رادیولوژیک در سنگ کلیه


بررسی های رادیولوژیک در سنگ کلیه

بررسی های رادیولوژیک در سنگ کلیه 

  ۱ - CTScan :CT اسپیرال بدون ماده حاجب روش انتخابی بررسی بیمارانی است که با کولیک رنال حاد تظاهر و ماتریکسی دیده میشوند.2-IVU: این روش می تواند همزمان حضور سنگ کلیوی و آناتومی قسمت فوقانی سیستم ادراری را مشخص کند. به منظور افتراق سنگ های کلیوی حقیقی از کوله لیتیازیس (سنگ های صفراوی) نمای مایل (oblique) کمک کننده است. ۳ - کلیشه KUB و سونوگرافی: با هم در تشخیص سنگ به اندازه IVU مؤثرند.۴ - رتروگراد پیلوگرافی: برای نشان دادن آناتومی دستگاه ادرای فوقانی و تعیین سنگ های کوچک رادیولوسنت به کار میرود. .روش های رادیوگرافی سنگ کلیه فیلم شکمی ساده تقریباً ۹۰% سنگ های مجاری ادراری تیره و مـبـهـم هـستند و باید آن ها را روی (KUB) فیلم شـکـمی ساده تصویر نگاری کرد (رادیوگرافی کلیه ، حالب و مثانه) رادیــوگــرافــی مـعـمــولا قــابـلـیـت نـشـان دادن سنـگهـای بـزرگ را دارد. علـت ایـن است که ســنــــگهــــای کــــوچــــکتــــر مـعـمـــولا مـبـهـــم و غیرواضحند یا با قرار گرفتن در موقعیت هایی در پشت دندهها و مقاطع ستون فقرات از میدان دید خارج میشوند.مزایای رادیوگرافی ساده ۱)از یک فیلم استفاده می شود. ۲)سنگ های بزرگ کلیوی را آشکار می کند. ۳)بـیـشـتـر سـنـگ هـا دارای اجـزای کـلـسیمی هـسـتـند و به واسطه رنگ سفیدشان می توانند توسط KUB نشان داده شوند. ۴)یـک روش سریع و ارزان قیمت است که اغـلــب مــی تــوانــد انـدازه و تـعـداد سـنـگ هـا را مشخص سازد.معایب KUB 1)تشخیص درست و دقیق را محدود می کند. ۲) سنگ های کوچک ممکن است غیر واضح یا خارج از دید باشند (سنگ های کوچکتر از mm2 ممکن است تشخیص داده نشوند.) ۳)رسوبات معمولی شکمی (کبد، پانکراس، مثانه، ورید یا شریان های اصلی و غضروف های ضلعی) ممکن است به جای سنگ های مجاری ادراری به نظر برسند. ۴)سنگ های غیر رادیو اوپک (اشعه را جذب می کنند) ممکن است دیده نشوند. ۵)سنگ های اسید اوریک دیده نمی شوند. فیلم شکمی ساده به عنوان یک روش مهم در آشکـار سـازی سنـگ های بزرگ مجرای ادرار بررسی می شوند، زیرا تقریباً ۹۰% سنگ ها رادیو اوپکند.پیلوگرام و توموگرافی درون وریدی (IVP) پیلوگرام درون وریدی همان یوروگرام درون وریدی یا یوروگرافی ترشحی است که یک روش انتخابی برای ارزیابی رادیوگرافیک بیماران مظنون به سنگ مجاری ادراری است و در واقع یک نوع تست X-Ray است که می تواند اندازه ، شکل و موقعیت دستگاه دفع ادرار ، شامل مجاری ادراری و کلیه ها را نشان دهد.IVP می تواند با یک رادیوگرافی ساده از مجاری ادراری وجود رسوبات و همچنین ارتباط آناتومیکی مجاری ادراری با رسوبات را تشخیص دهد .در این روش یک ماده رنگی به سیاهرگ بیمار تزریق می شود که با سیستم دفع ادرار ترکیب می شود و توسط X-Ray قابل روِیت است.سپس طی فاصله های زمانی یک سری تصاویر X-Ray گرفته می شود. یک سری از تصاویر قبل از تزریق ماده کنتراست زا و یک سری بعد از آن گرفته می شود. رنگ به پزشک اجازه می دهد تا موقعیت سنگ، وجود انسداد، آناتومی دستگاه دفع ادرار و رادیو لوسنت یا رادیو اوپک بودن سنگ را بررسی کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد