بررسی واجدین شرایط قانون FMLA


بررسی واجدین شرایط قانون FMLA

بررسی واجدین شرایط قانون FMLA

 

* برای کارفرمایی کار کنید که تحت پوشش این قانون باشد.

*برای کارفرمای مزبور حداقل دوازده ماه کار کرده باشید. در طول دوازده ماه گذشته، حداقل ۱۲۵۰ ساعت برای او کار کرده باشید.نگاهی به گزینه های انتخابی در رابطه با معلولیت دراز مدت

*اگر علیرغم وجود تمام تسهیلات رفاهی لازم و استفاده از حق انتخاب برای دست  کشیدن کوتاهمدت از کار، هنوز قادر نیستید وظایف اساسی شغلی خود را انجام دهید، زمان آن رسیده که چاره ی دیگری بیندیشید. شاید پستهای دیگری در شرکت تان برای شما مناسبتر باشد. یا شاید بتوانید دوباره در یک حیطه ی کاری  دیگر تعلیم ببینید.

*اگر هیچ کدام از این گزینهها عملی نباشد، باید ببینید با توجه به معلولیت شما، چه گزینه هایی در اختیار دارید. مادر دو قسمت بعدی به بحث درباره ی شایعترین این گزینه ها میپردازیم. . معلولیت درازمدت پیش از تصمیم گرفتن، حتماً سیاست های شرکت تان در مورد معلولیت درازمدت را بررسی کنید به خصوص به تعریف معلول که در این مقررات از آن استفاده میشود

(تعریفی که معمولا به صورت خیلی اختصاصی و دقیق به کاربرده میشود) و مزایایی که می توان از   آن به دست آورد، دقت کنید. چون مزایای قابل دریافت معمولا درصدی از آخرین حقوق دریافتی تان است، بنابراین در راستای این طرح پارهوقت شدن کارتان قبل از دست کشیدن از کار، فکر خوبی بهنظر نمیرسد. مطمئن شوید که از سیاست کاري شرکت تان مطلع هستید زیرا بدین ترتیب می توانید مزایای حاصله را با مزایای دریافتی سالمندان مربوط به طرح تأمین اجتماعی مقایسه کنید.

(این طرح مربوط به کشور امریکاست که به افراد بالای ۶۵ سال به صورت طبیعی حقوق و مزایای شهروندی تعلق میگیرد. اغلب اولیای امور حقوق و مزایای معلولیت درازمدت خصوصی، از شما میخواهند که برای بیمه معلولیت زیرا بدین طریق می توانند مزایای حاصله از SSDI، از مبلغ مزایای دریافتی تان کم کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد