بررسی کام ثانویه در جنین 


بررسی کام ثانویه در جنین 

بررسی کام ثانویه در جنین 

  گرچه کام اولیه از قطعه بین دو ماگزیلا مشتق میشود، قسمت اصلی کام نهایی را دو برجستگی طاقچه مانند از برجستگی های ماگزیلاری میسازند. این دو برجستگی به نام طاقچه های کامی (Palatine Shelves) در هفته ششم ایجاد میشوند و در هفته هفتم در یک سطح افقی در سقف دهان قرار میگیرند، درهم ادغام شوند و کام ثانویه را میسازند. کام ثانویه در قدام به کام مثلثی اولیه متصل میگردد و سوراخ پیشین (incisive foramen) در وسط مرز این دو قرار دارد.نکات بالینیلب شکری و شکاف کام: سوراخ پیشین مرز بین  ناهنجاری های شکافی قدامی و خلفی را مشخص می کند نقص های قدام پیشین عبارتند از لب شکری  جانبی فک فوقانی شکاف دار و شکاف بین اولیه و ثانویه. این نقائص به هم نرسیدنی برجستگی های ماگزیلاری به برجستگی داخلی بینی در یک یا دو طرف ایجاد میشوند. نقائصی که در خلاف سوراخ پیشین قرار دارند عبارتند از: کام شکری (ثانویه) و شکاف زبان کوچک، کام شکری به علت نچسبیدن آنهایی هستند که هم در قدام و هم در خلف سوراخ پیشین قرار دارند.شکاف مایل صورت: عدم اتصالا برجستگی ماگزیلاری و بر جستگی بینی جانبی باعث ایجاد این نقص می شود در این حالت معمولا  معمولاً مجرای بینی اشکی روی سطح صورت دیده میشود.لب شکری میانی: عارضه ای نادر است که در اثر ادغام ناقص دو برجستگی داخلی بینی روی میدهد و یک شیار عمیق در بین دو طرف چپ و راست بینی به وجود میآورد. نوزادانی که دچار شکاف خط وسط  هستند معمولا عقب ماندگی ذهنی دارند و ممکن است به درجات (هولوپروزانسفالی) که در شدیدترین حالات بطن های جانبی مغز نیز در هم ادغام میشوند.عوامل ارثی وژنتیکی:لب شکری و کام شکری بیشتر ارثی هستند. لب شکری شایعتر است. کام شکری در دختران و لب شکری در پسران بیشتر است، لب شکری تا حدی به سن مادر وابسته است. مصرف داروهای ضدتشنج مثل فنوباربیتالی و دیفنیل هیدانتوئین در حین بارداری احتمال کام شکری را افزایش میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد