بررسی 4 مورد از اختلالات هشیاری


بررسی 4 مورد از اختلالات هشیاری

بررسی 4 مورد از اختلالات هشیاری

 ۱- فقدان جهت یابی (Disorientation): اختلال در وقوف به زمان، مکان، و شخصی.۲- تیرگی شعور (Clouding of Conciousness): فقدان روشنی کاملی ذهنی همراه با اختلال درک و طرز تلقی. ۳- دلیریوم (Delirium): واکنش همراه با بی قراری، پریشانی، کونفوزیون، فقدان جهت یابی همراه با ترسی و توهم. ۴- اغماء ویژیل (Coma Vigil): اغمائی که در ان بیمار به نظر میرسد در خواب است اما هر لحظه آماده بیدار شدن میباشد. ۵- خواب آلودگی (Somnolence): خواب آلودگی غیرعادی که بیشتر در فرآیندهای عضوی دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد