برش پروستات از طریق مجرا چگونه انجام میشود..؟؟


برش پروستات از طریق مجرا چگونه انجام میشود..؟؟

برش پروستات از طریق مجرا چگونه انجام میشود..؟؟

  T.U.I.Pیا برش پزوستات از طریق مجرا یکی از روش های کم تهاجمی درمان پروستات است که در موارد خاص استفاده می شود.

کاربرد

در صورت وجود علائم متوسط تا شدید B.I.H در کسانی که پروستات کوچکی دارند مخصوصاً در پروستانهای ۳ogr> و یا کسانی که دچار Vesical Neck Contractur شده اند T.U.I. P قابل استفاده است. به ویژه T.U.I.P نقش مهمی در درمان B.P.H افراد جوان تر دارد

مزایای T.U.I.P ( برش پروستات از طریق مجرا) :

۱-ساده تر ازT.U.I.P و ناخوشی آن کم است ۲-سریعتر ار ا زT.U.R.Pانجام می شود ۳-میزان Retrograde Ejaculation  کمتر است ( ۰-۳۷ درصد ) میزان  موفقیت T.U.I.P در کسانی که به دقت انتخاب شده باشند قابل مقایسه با TU.R.P می باشد. (۸۰ درصد در برابر ۸۸ درصد) و نتایج در دراز مدت باقی می ماند.

اندیکاسیونهای جراحی باز بروستات  (Open Prostatectomy):

۱- وزن پروستات بیشتر از ۷۵ گرم . ۲- بیماریهای همراه که نیازمند درمان جراحی می باشند. الف – دیورتیکول علامت دار مثانهب - سنگ بزرگ و سفت مثانه که از راه مجرا قابل درمان نمی باشد. ج - وجود فتق اینگوینال یک یا دو طرفه . ۳- وجود آنکلیوز شدید هیپ به طوری که نتوان بیمار را در پوزیسیون Dorsal Lithotomy قرار دارد

کنتراندیکاسیونهای ( Open Prostatectomy) :

1-پروستات کوچک  ۲- سابقه پروستاتکتومی قبلی ۳- سابقه جراحی قبلی لگنی ۴- هرگونه کانسر پروستات الف - مواردی خاص که در آنها انجام ( Suprapublic Prostectomy) برداشت پروستات از طریق عمل جراحی ، روش برتر جراحی پروستات می باشد، عبارتنداز:۱- لوب مدیان بزرگ۲- دیورتیکول علامت دار۳- سنگی بزرگ مثانهب - مزایای Retropublic Prostatectomy نسبت به روش سوپراپوبیک عبارتنداز: EXpOSurc -۱ آناتومیک عالی وجود دارد ۲-  - آدنوم پروستات را می توان به طور مستقیم دید. ۳- قطع دقیق اورترا در پایین به گونه ای که به اسفنگتر آسیبی نرسد. ۴- دید مستقیم فضای پروستاتیک پس از خارج کردن آدنوم جهت کنترل مکان های خونریزی دهنده .۵- در این روش به مثانه آسیبی نمی رسد و یا حاقل توما به مثان هوارد  می شود عوارض بعد از عمل  (Open Prostatectomy) 1- خونریزی شدید که امروزه کمتر از گذشته دیده می شود. ۲- اکستراوازیشن ادرار3-Ncontinence - Urgeny ممکن است چند هفته تا چند ماه  بعد از عمل باقی بماند ۴- Contracture گردن مثانه ( در ۳-۲ درصد موارد ۱۲-۶ ماه بعد از عمل ۵-نادر - Stress Incontinence-8 ۶- سیستیت حاد - - نادر۷- اپیدیدیمیت حاد ۸- ۳-۵erectile dysfunction  درصد مواد Retrograde Ejaculation - 9 این عوارض در روش ر تروپوبیک در ۹۰-۸۰ درصد موارد و در روش سوپراپوبیک ۱۰۰ درصد مواد اتفاق می افتد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد