بهترین راه برای برقراری ارتباط با دیگران(خاصه بیماران مبتلا به ام اس )


بهترین راه برای برقراری ارتباط با دیگران(خاصه بیماران مبتلا به ام اس )

بهترین راه برای برقراری ارتباط با دیگران(خاصه بیماران مبتلا به ام اس )

 

بهترین راه برای برقراری ارتباط در مورد نیازهایتان این است که در زمان احتیاج تقاضای کمک کنید و از مردم تشکر کنید و اگر تمایلی به گرفتن کمک ندارید،محترمانه پیشنهادشان را رد کنید. به هرحال، وقتی به کمک احتیاج دارید، دقیقا بگویید که چه نوع کمکی بیش از همه برایتان مفید است.

عدم وابستگی خود را به دیگران نشان دهید  هر کسی کمک خودش را به گونهای ارائه می دهد: بعضی ها از شما میپرسند چه کار میتوانند برایتان انجام دهند؛ دیگران آن کمکی را که میخواهند بکنند به شماپیشنهاد میکنند (یا خیلی ساده، بدورن درخواست آن انجام میدهند)؛ و برخی دیگر می پرسند که اصلا احتیاجی به کمک دارید یا نه. گروه آخر، راحتترین به خداامن مست نیستم جک برای مدتها در برابر استفاده از وسایل را صدا کرد و گفت: «چرا مشروبات را در خانه کمک حرکتی مقاومت میکرد.

اگرچه برای نمیخوری؟» این همان چیزی بود که جک احتیاج اینکه بتواند تعادلش را حفظ کند، مجبور بود داشت تا تصمیمش را بگیرد که دیگر وقت آن به دیوارها یا مبلمان تکیه کند، اما یقین داشت رسیده از عصا استفاده کند. استفاده از عصانه تنها راه رفتن با کمک یک عصا ممکن است او را باعث به وجود آمدن ثبات میشود، بلکه این پیام شبیه افراد ناتوان بنمایاند. یک روز که داشت روشن را میدهد که مشکل وی ربطی به مصرف او تلویی خوران در خیابان راه میرفت، عابری او الکلی ندارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد