به طور کامل با بیماری مجرای کاذب آشنا شوید../قسمت اول


به طور کامل با بیماری مجرای کاذب  آشنا شوید../قسمت اول

به طور کامل با بیماری مجرای کاذب  آشنا شوید..

 

مجرای کاذب

مجرای کاذب پارگی مخصوصی از پیشابراه را گویند که هنگام وارد کردن اسبابی دراین عضو از داخل بخارج و بوسیله نوک اسباب مستعمله ایجاد گشته باشد .این حالت در صورت انسداد سوراخ خروجی طبیعی به هردلیلی از جمله تومور ایجاد می‌شود. استوما محل جدیدی برای فعالیت‌های اساسی بدن است. انواع مختلف استوما وجود دارد. شایعترین آنها تراکئوستومی در نای، اوروستومی در مثانه یا مجاری ادراری وکولوستومی در روده بزرگ هستند.

علت وسبب

گرچه در بعضی از موارد جدار مجرای پیشاب باندازه ای ترد و عاری از مقاومت میگردد که نرم ترین میل هاوماهرترین دست ها ممکن است مخاطش را پاره کرده و مجرای کاذبی درآن ایجاد نماید اما بطورکلی اگر شکل و انحنای ابزاری که وارد مجرا میکنند با شکل طبیعی و کالبد شناسی آ کار کرده و مطلعی هم مجری این عمل باشد کمتر اتفاق میافتد که چنین حادثه ای پیشآمد نماید.با این وصف باید بخاطر داشت که هر چه ابزار مورد استفاده سختتر و نوکش تیزتر ورویه عمل هم خشن تر و ناشیانه تر باشد احتمال پیدایش مجرای کاذب نیز بیشتر داده خواهد شد . بالاخره علل مستعد کننگاه زمینه و مطابقت داشته ، ودست مولد این حادثه در موارد مختلف، مختلف بوده و برحسب آنهم که مجرای ادرار و سالم و یا معیوب باشد متفاوت می باشند . در مجاری سالم و طبیعی ممکن است نوک میل های سخت و باریک داخل یکی از دریچه ها بالاکون های جدار فوقانی و یا بنبست بصلی شده و در اثر فشار دست عامل عمق آنرا سوراخ نموده و مجرای کاذبی ایجاد نمابد .اما در مجاری معیوب آندسته از بیماری هائیکه علل مستعد کننده بروز مجرای کاذب هستند تنگی های مجرای پیشاب ، عظم غده وزی، ودمل های ادراری میباشند . در تنگی های مجرا بخصوص اشکال نخی شکل آن نوک میلی در کنار سوراخ ضیق تکیه نموده و کم یا زیاد مخاط ملتهب مجرا را سوراخ مینماید .در عظم غده وزی بهترین عوامل مستعد کننده جهت پیشآمد مجرای کاذب وجود دارند زیرا از یک طرف مجرای خلفی پیشاب تغییر شکل پیدا کرده و مانعی را برای عبور میل میسازد ، از طرف دیگر هم رکود پیشاب در مثانه مولد احتقان شدید مجرا و موجب عدم مقاومت آن میگردد: بالاخره علل مستعد کننده مزبور بخصوص هنگامیکه با ناراحتی بیمار در اثر شاشبند و تحریک نمودن پزشک بوارد نمودن میل در مثانه توام گردند موجب آن میشوند که در صورت عدم دقت کافی نوک میل در جدار مجرا فرو رفته و مجرای کاذب کم بازیاد خطرناکی بوجود اید بالاخره بعضی اوقات هم نوک میل در حفره های چرکی منظم بمجرای پیشاب مثل حفرات چرکی غده وزی یا محیط مجرا وارد شده وجدار آنها را سوراخ می نماید

سیر و عاقبت مجاری کاذب

سیر مجاری کاذب نسبتا" سریع، پیشرفتشان روبه بهبودی، و عاقبتشان عموما" بخیر است اما گاهی هم اتفاق میافتد که خونریزی های شدید هنگام عمل و یا عفونت های بعدی موجب ناراحتی بیمار میگردند (عفونت مجاری کاذب نادر و تنها در مواردی ممکن است دیده شود که ادرار بیمار محتوی میکرب بوده و یا اسباب مستعمله کثیف و کاملا ضد عفونی نشده باشند).به طور کامل با بیماری مجرای کاذب  آشنا شوید../قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد