بیماریهای قلبی چه می کند؟/ قسمت سوم


بیماریهای قلبی چه می کند؟/ قسمت سوم

دردهای ناحیه قلبی و دردهای طرف چپ سیله مربوط به کدام بیماری قلبی است؟

تنها بیماری قلب که دردلا ک است بیماری کرونر قلب است، و سایر بیماری های روماتیسمی و مادرزادی معمولا  درد ناک نیستنددر مورد تنگی رگ های کرونر نیز  به طور معمول درد در وسط سیاه است . طرف چپ و حال آنکه دردهای طرف چپ بخصوص زیر پستان چپ معمولا مربوط به قلب نیستند  ولی چون شناختن منشا درد برای مریض غیرممکن است غالب اوقات احتیاج به کمکی پزشکی دارد. گاهی دردهای اطراف پستان ممکن است مربوط به عضلات دنده ها با اعصاب بین دنده ای  باشداحساس درد  در طرف چپ سینه معمولا با حرکات بدن، بازو، و گردن رابطه ای دارند، و مربوط به قلب بوده در اثر ورزش های سنگین، و یا حرکات ورزشی که کسی قبلا به آن عادت نداشته، و یا کوفتگی و گرفتگی عضلات به وجود  می آید. درد در اثر بیماری اعصاب، قلب وجود خارجی داشته بلکه جنبه فکری ، تخیلی، و صبوری دارد، و آن نیز در اثر احساس ترس، وحشت، فشار روحی و عدم اطمینان به سلامی قلب است» که ایجاد احساس درد در ناحیه چپ می کند، و کسی که این احساسان را بکند واقعا دچار درد شده رنج می کشد. اینگونه درد ها هیچ وقت منجر به سکته و حمله قلبی لمی شود. ولی از طرف دیگر وجود این دردها کسی را از بیماری قلبی درامان نمی دارد. ممکن است ایسکمی قلب داشته باشد و امر از بهبودی کامل لیز برای مدت زیادی از دردهای منشا عصبی  رنج  می کشداین گونه درد ها هیچ موقع منجر به سکته و حمله قلبی نمی شود ولی از طرف دیگردیگر وجود این درد ها  کسی را از بیماری های قلبی در امان نمی داردگرفتگی قلب کلمه ای است که هر بیماری تعبیری خاص از آن دارد. از جمله بعضی آن را نفس  تنگی تعبیر می کنند، و بعضی آن را درد واقعی قلب می دانند و گاه به ضربان های نامنظم قلب تعبیر میشود. تند زدن  قلب  به معنی گرفتگی بکار می رود و یا حتی احساس فشردگی در قلب که به علت  عصبانیت شدید است ونیز احساس  بغض  در گلو برای عده ای معنای قلب گرفتگی را میدهد. در هرحال وظیفه پزشک است که با حوصله به کشف قلب گرفتگی واقعی و قلب گرفتگی تصوری موفق شود.

برای پیشگیری از ناراحتی های قلبی و بروز حملات و سکته های قلبی چه باید کرد؟

برای جلوگیری از عوارض قلبی باید برنامه  درستی در زندگی داشته باشیم تا از فشارهای زندگی در امان  بمانیم و بقول دکتر هاوزر دوست قلب خود باشیم.بیماریهای قلبی چه می کند؟/ قسمت اولبیماریهای قلبی چه می کند؟/ قسمت دوم   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد