بیماری اورتروسل را بیشتر بشناسیم


بیماری اورتروسل را بیشتر بشناسیم

بیماری اورتروسل را بیشتر بشناسیم

 

اورتروسل

اورتروسل، کیسه ای شدن قسمت انتهایی حالب است و میتواند داخل مثانه ای یا اکتوپیک باشد. اورتروسل های داخل مثانه ای اغلب با حالب یگانه همراه است، در حالی که اورتروسل های اکتوپیک تقریباً همیشه حالب قطب فوقانی کلیه در یک سیستم حالب دوگانه را درگیر میسازد. اورتروسل ها، ۷ برابر دخترها شایعتر بوده و در حدود ۱۰٪ موارد دوطرفه است. معمولاً بیماران با عفونت مراجعه می کنند اما انسداد خروجی مثانه یا بی اختیاری نیز می تواند به عنوان شکایت اولیه مطرح شود. سنگ های قسمت انتهای حالب (به دلیل استاز یا عفونت) و بندرت پرولاپس اورتروسل از پیشابراه خانمها نیز، می تواند دیده شود. اوروگرافی ترشحی جنبه تشخیص داشته، ممکن است اتساع کیستیک یا نقص پرشدگی در مثانه همچنین درجه هیدرونفروز و وجود حالب دوگانه رامشخص کند. VCUG برای تعیین درجه رفلاکس مهم است. درمان باید در هر شخص بر اساس شرایط فرد تعیین شود که از برداشن اورتروسل و بازسازی مثانه تا همینفرکتومی و اور ترکتومی .تغییر میکند سوراخ اکتوپیک حالباغلب به همراه اورتروسل و دوپیلیکاسیون حالب دیده میشود، هرچند به تنهایی نیز امکانپذیر است. علایم بالینی برحسب جنس و موقعیت آن متفاوت است. در پسرها بی اختیاری دیده نمی شود، اما برخی بیماران به علت اپیدیدیمیت تحت بررسی قرار میگیرند که در این حالت حالب به داخل کیسه های منوی یا وازدفران باز می شود. در دخترها بی اختیاری همیشه دیده شده و وجود قطره قطره آمدن ادرار علیرغم الگوی طبیعی ادرار کردن، پاتوگنومونیک این عارضه است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد