بیماری ورم طحال و درمان آن در طب سنتی


بیماری ورم طحال و درمان آن در طب سنتی

بیماری ورم طحال و درمان آن در طب سنتی

ورم طحال

برای درد ناحیه طحال روزانه ۱۰ گرم تخم ترب را کوبیده در سکنجبین حل کرده صبح وعصر تا درد ادامه دارد میل نمایند. برای درمان ورم طحال روزانه ۵ گرم مغز ناخنک، ۵ گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصرمیل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را میتوان ادامه داد. در ورم طحال برحسب مزاج بیمار درمان انتخاب می شود. در گرم مزاجان دادن آب کاسنی یاعرق آن روزی سه استکان یا آب بادیان و شکر (۱۰گرم بادیان در ۲۰ گرم شکر برای یک روز). در بیماری های طحال آب فلوس و تاجریزی یا پوست هلیله زرد و سیاه دانه یا شاه تره یا تخم کشوث یا ریشه کاسنی یا آلوچه ورقانی یا آلوی معمولی یا تمرهندی یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ، همه مفیدند (یک یا چند تای آنها را انتخاب کرده روزی ۵ گرم صبح و ۵ گرم شب جوشانده میلی نمایند). اگر بیمار مبتلا به تب باشد یک عدد کدوی کوچک را پخته در سکنجبین حل کرده و میل نمایند. تخم خرفه ۱۰ گرم نرم کوبیده در عرق کاسنی ریخته روزی سه استکان میل نمایند، یا تمرهندی، سکنجبین و تخم خرفه و مغز فلوس را با هم آمیخته به کار برند.

درمان ورم طحال

مغز فلوس ۵ گرم تمر هندی ۱۵ گرم تخم خرفه ۱۰ گرم سکنجبین ۱۰۰ گرم برای یک روز در سه نوبت میل کنند. ریشه ایرسا ۲۰ گرم سداب ۵ گرم زراوند طویل ۵ گرمهمه را نرم ساییده به مدت ۵ روز میل نمایند.جالینوس عقیده دارد که جوشانده ریشه کبر با سکنجبین بهترین دارو برای ورم کبد و طحال است «۵ گرم ریشه کبریا یک استکان سکنجبین»، محمد زکریای رازی نیز چنین گفته است که«انجیر را شب در سرکه خیس کرده هر روز صبح ۷ عدد ناشتا میل نمایند» سقراط نیز چنین گفته است «آنچه مطحول است، مهزل تن است و عکس آن نیز صادقاست». یعنی آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغر کننده بدن است.۵ گرم بادیانو ۵ گرم تاجریزی را در یک استکانسکنجبین حل کرده صبح ناشتامیل نمایند.ریشه کاسنی ۲۰ گرم تخم کشوث ۵ گرم ریونل چينی ۵ گرم گل سرخ ۵ گرماین مقدار جوشانده برای سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخمخیار، خربزه، کدو، هندوانه از هر کدام ۵ گرم اضافه نمایند بهتر است). کشمش ۲۰ گرم پرسیاوشان ۵ گرم ریشه شیریان بیان ۱۰ گرم گل گاوزبان ۱۰ گرم شاه تره ۵ گرمهمه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها برای مصرف چهار روزاست).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد