بینی و وظیفه آن در تنفس


بینی و وظیفه آن در تنفس

بینی و وظیفه آن در تنفس

 اسکلت غضروفی استخوانی عضلانی دارد. از خارج: 1)از پوست (با طبقات شاخی) تشکیل میشود که با انعطاف به داخلی و از دست دادن لایه شاخی غشاء مخاطی را میسازد. naSal Septum از جنسی غضروف شفاف.۲) حفره ببینی (masal cavity) را ایجاد میکند که هر یک شامل یک دهلیز (VCStible)، یک ناحیه تنفسی و یک ناحیه بویایی است. ۱ - Vestibulle:اپیتلیوم با طبقات اپیدرم کمتر (لایه شاخی ندارد): سنگفرشی مطبق غیرشاخی همراه با مو، غده چربی و عرق (به ویژه نزدیک سوراخ بینی) ۲- ناحیه تنفسی یا ناحیه میانی بینی یا پرده Schneiderian: مطبق کاذب مژه دار + goblet cell، آستر مخاط یا کوریون، غدد مختلط سروزی موکوسی دارد و در عمق آن بافت نعوظی (swell یا اجسام باد کننده  (bodies دیده میشود. بافت نعوظی، شبکه وریدهای وسیع تغییرشکل یافته با جدار نازک است که در گرم و مرطوب کردن هوا نقش دارند. این ناحیه زیر مخاط نداشته و طبقه عمقی آن به ضربع استخوان میچسبد. ۳- ناحیه خلفی یا ناحیه بویایی (.olfactory R) بالای ناحیهتنفسی است با اپیتلیوم مطبق کاذب بدون goblet Cell، سلول های تشکیل دهنده اپی تلیوم: ۱) سلولهای عصبی بویایی (نورون های ۲ قطبی حساسه) دارای موهای بویایی در رأس باریک خود، این موها، مژه ایی مثل دندریت جهت دریافت بومی باشند و انتهای عمقی سلول، اکسون بدون میلین دارد. ۲) سلولهای پشتیبان (Supporting) سلولهای منشوری بلند، میکروویلی (حاشیه برسی) ۳) BaSal cells:پشتیبانی در قاعده اپیتلیوم بویایی، بعد از اپیتلیوم، غشاء پایه و آستر مخاط دارد که محتوی عصب بویایی و غدد بویایی BOWIman است. Note: غدد مخاطی بینی از نوع سروزی موکوسی با ارجحیت موکوسی است که ترشحات unusual داشته، ایجاد پتوی موکوسی می کند که متحرک بوده در سطح مژه ها قرار میگیرد و عمل حفاظت مخاطبینی، تمیزکردن آن از ذرات خارجی و گازهای سمی محلول آنتی باکتریال (بالیزوزیم)، ایمنی (با IgA)، مرطوب کردن هوا را به عهده دارد. Note: اپیتلیوم سینوس های مجاور بینی و ناز وفارنکس مشابه ناحیه میانی بینی (ناحیه تنفسی) است یعنی اپیتلیوم مطبق کاذب مژه دار یا سلولهای جامی، در سینوس ها غدد سروزی موکوسی کوچکتر و کمتر فاقد بافت نعوظی بوده و موکوس آنها به حفره ببینی میریزد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد