تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته


تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته

تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته

 

در مورد این که آیا دندانها عقل نهفته را باید کشید یا  نظرات متفاوت هستند؛ بعضی معتقدند باقی ماندن این دندانها می تواند زمینه بروز تومورهای خاصی از جمله آوملوبلاستوما" را ایجاد کنند. ثابت شده است که دندانها عقل پایین بیشتر دچار نهفتگی می شوند.

۱- بسیاری از دندانهای عقل پس از رویش کامل با دندانهای مقابل خود به درستی جفت نشده و لذا در جویدن غذا نقشی ایفا نمی کنند.

۲-  بسیار آسیبپذیر بوده و معمولاً زودتر از سایر دندانها پوسیده شده و از بین می روند.

۳- ترمیم و پرکردن دندانهای عقل کار دشواری است و کشیدن آنها نیز ازدیگر دندانها دشوارتر می باشد. عفونت این دندانها به راحتی در فضاهای صورتی و فکی پخش شده و می تواند برای بیمار خطرآفرین و مشکل ساز باشد.

۴- به  توصیه می شود هر یک اعضای خانواده از ۲۰ سالگی با مراجعه به دندانپزشک و در صورت لزوم گرفتن یک عکس، وضعیت دندانهای عقل خود را مشخص نموده و در صورت داشتن دندانهای عقل تکلیف نگهداری و یا ،خارج ساختن آنها را مشخص نمایند .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد