تاثیر عوامل محیطی بر ناهنجاری های فکی و دندانی


تاثیر عوامل محیطی بر ناهنجاری های فکی و دندانی

تاثیر عوامل محیطی بر ناهنجاری های فکی و دندانی

 

-عوامل محیطی

عنوان كليه عواملی که بعد از تولد کودک می توانند موجب به هم خوردن نظم سیستم دندانی فکی گردند، عوامل محیطی می باشند. این عوامل بسیار متنوع و فراوانند. برخی از این عوامل عبارتند از:

- زود از دست دادن دندانهای شیری

-عادات دهانی

- بیماریهای سیستمیک (عمومی)

- بزرگی لوزه ها و آدنوئید (لوزه سوم)

- کشیدن دندانهای

- بیماریهای لثه ها

-عوامل تغذیه ای

- ضربات و آسیب های وارده به فک و صورت .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد