تاثیر مثبت اندیشی بر سرطان


تاثیر مثبت اندیشی بر  سرطان

تاثیر مثبت اندیشی بر سرطان

  نگرش ذهنی مثبت، کلید واقعی بهترین حالت سلامت و شکست سرطان است. غلبه بر سرطان با قبول مسئولیت وضعیت روانی، وضع زندگی، شرایط جاری و سلامت خود شروع می شود. بارها و بارها ثابت شدهاست که افکار و احساسات روزانه تا حد زیادی بر میزان سلامت و کیفیت زندگی تأثیر می گذارد.زندگی پر از آشوب و رویدادهای درهم برهمی است که خارج از کنترل ما هستند. چیزی که بران کنترل داریم احساساتمان و واکنش هایمان است. ما توانایی پاسخ مثبت به موقعیتها را، به جای واکنش منفی به آنها، داریم. طرز فکر مادر تعیین دیدگاه و پاسخ هایمان به چالش های زندگی مان تأثیر زیادی دارد، و اگر یاد بگیرید به جای نگرشی منفی و بدبینانه، مثبت فکر کنید، زندگی شادتر، سالم ترو موفق تری خواهید داشت.بسیاری افراد را می شناسم که معتقدند گفتن این حرف ها ساده تر از عمل کردن به آنهاست. باز هم تکرار میکنم، همیشه امکان انتخاب را داریم. میتوانید شادابی یا غمگینی، پاسخ مثبت یا واکنش منفی به رویدادها، و نگرش مثبت یا منفی به زندگی را انتخاب کنید. همیشه به یاد داشته باشید پاسخ یا واکنش مثبت، همواره بر واکنش منفی غلبه میکند. انتخاب مثبت اندیشی یک باره اتفاقی نمیافتد. این فرایندی تدریجی است و تغییرات جزئی گام به گام انباشته میشوند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد