تاثیر ورزش بر بیماری های  لخته شدن خون و فشار خون


تاثیر ورزش بر بیماری های  لخته شدن خون و فشار خون

تاثیر ورزش بر بیماری های  لخته شدن خون و فشار خون

 قابلیت لخته شدن خونیک لخته خون ممکن است در یکی از شریان های کرونر قلب جای گرفته و سبب سکته قلبی شود. تشکیل لخته خون میتواند عواقب وخیمی را به دنبال داشته باشد و پاره ای از واکنش های شیمیایی را به وسیله نسوج آسیب دیده به وجود اورد. سرعت انحلالی لخته ها پس از انجام یک جلسه ورزش تا ۷۰٪ افزایش پیدا میکند.بنابراین، اثر یک جلسه ورزش روی سرعت انحلال یک لخته، ممکن است تا دو برابر سریع تر از اثر آن روی سرعت تشکیل لخته خون باشد البته این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.فشار خوندر ارزیابی های مربوط به بیماری های همه گیر، مردانی که دارای مشاغل فعالی بودند، نسبت به مردان غیر فعال، فشار خون سیستول و دیاستول کمتری داشته اند. در یک تحقیقی، افراد پرفشار خون پس از شرکت در یک برنامه تمرین ایزومتریک برای مدت ۵ تا ۸ هفته فشار خون خود را کاهش داده اند.در مجموع، مکانیسم های مختلفی اثر ورزش را در کاهش فشار خون حالت استراحت توضیح میدهند که بعضی از آنها شامل کاهش تون سمپاتیک، کاهش وزن و کاهش سطح انسولین سرم می باشند .در اثر ورزش، عروق سطحی بدن متسع می شوند و در نتیجه بستر گردش خون افزایش می یابد، فشار خون در بدن پایین می آید و در نتیجه دستگاه فشار خون درجات کمتری را نشان می دهد..  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد