تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت اول


تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت اول

تاریخچه روانپرستاری در ایران

 پرستاری روانی در ایران حرفه ای تازه است و بیش از چندین سالی از عمران نمیگذرد. قبل از چند ساله  اخیر، پرستاری روانی در ایران هم مانند دوره های تاریک پرستاری در تمام کشورها بود که معمولاً به بیماران روانی توجه نمی شد. آنها اشخاصی طرد شده و بی اهمیت بودند پرستاران تحصیلکرده را به خدمت در بیمارستانهای روانی نمیفرستادند و پرستاران هم حاضر نمی شدند در چنین بخش هایی کارکنند.کارکنان بیمارستان روانی را غیر از روانپزشکان، اشخاصی غیرحرفه ای تشکیل میدادند بدیهی است مراقبت از بیمار به عهده آنها بود. برای اطلاع کاملی از چگونگی وضع گذشته پرستاری بیماران روانی، شرحی را که آقای دکتر میرسپاسی در این باره نوشته اند در اینجا ذکر میکنیم:«وضع تیمارستان از حیث پرستاری رقت آور است شاید ۲ یا ۳ جوان باسواد میان این همه پرستار باشد که بتوان آنها را تربیت نمود. پرستاران فعلی عموما بیمارستان های معمولی نیز خوب نیستند. یک عده پیر و ناقص که به نام پرستار حقوق میگیرند طبعا پرستاریشان با مشت و لگد و کشیده است. بیماران بدبخت جز ناله وزاری کاری نمیتوانند بکنند و چنین محیط بی عاطفه و خشن البته قادر به معالجه امراضی روحی نیست».در سالهای اخیر که روانپزشکان سروسامانی به وضع نابسامان بیمارستانهای روانی دادند مراقبت از بیماران منحصر به غذا دادن، نظافت و درمانها بود، به آنچه توجه نمی شد برقراری مناسبات بین بیماران و کارکنان و مورد توجه قرار دادن نیازهای انسانی آنها در راه بهبود و بازگرداندن به زندگی قبل از بیماری بود که می بایست همگام با درمانهای روانی پیش رود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.( در سال ۱۳۳۸ خانم اولین زیمرمنی (ZimmermanEvelin  مستشار پرستاری روانی سازمان بهداشت جهانی، آقای دکتر رضائی رئیسی بخشی روانی یک بیمارستان روزبه، به دانشکده پزشکی پیشنهاد ایجاد آموزشگاه بهیار روانی را دادند که مورد تأثید دانشگاه تهران قرار گرفت و آموزشگاه نامبرده در بیمارستان روزبه پایه ریزی شد. در واقع می توان گفت که پرستاری روانی در ایران بنیاد گذارده شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ قسمت پرستاری روانی در اداره پرستاری وزارت بهداری ایجاد گردید. فعالیت هائی که به طور کلی در زمینه پرستاری روانی به عمل آمده عبارتند از:۱- در تیرماه ۱۳۳۹ اداره کلی بهداشت وزارت بهداری به پیشنهاد خانم زیمرمن برنامه دوماههای به منظور آموزشی بهداشت روانی و پرستاری بیماری های روانی با شرکت سرپرست آموزشگاه بهیاری روانی و ۲۰ نفر پرستار لیسانسیه افتتاح کرد. ۲- آموزشگاه بهیاری روانی موفق شد ۴ پرستار فارغ التحصیل آموزشگاه عالی پرستاری را به استخدام بیمارستان روزبه درآورد. یک پرستار هم از وزارت بهداری مأمور خدمت در آموزشگاه بهیاری روانی شد که با وجود ۵ پرستار فارغ التحصیل وضع بیمارستان رو به دگرگونی گذاشت و بهبودی آن مشهودگردید.تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد