تحلیل شبکه ی عصب ماگزیلاری …


تحلیل شبکه ی عصب ماگزیلاری …

تحلیل شبکه ی عصب ماگزیلاری ...

عصب ماگزیلاری

کاملاً حسی است. وقتی از گانگلیون تریاژمینال خارج شد از طریق سوراخ روتاندوم از جمجمه خارج میشود. وارد حفره پتریگو پالاتین شده از طریق شکاف اینفر اوربیتال وارد مجرای این فراوربیتال میشود سپس در کف حفره چشم و از طریق سوراخ این فراوربیتال وارد صورت می شود. براساسی این مسیر به ۴ قسمت تقسیم می شود.

۱- در جمجمه

۲ - حفره پتریگو پالاتین

۳ - مجرای این فراوربیتال

۴- صورت

الف - شاخه قسمت اول: شاخه مننژیال که حس مننژ را تأمین میکند. ب- شاخه های قسمت دوم ۱ - Ganglionic که وارد گانگلیون پتریگو پالاتین یا اسفنوپا لاتین می شود.

۲ -ZygOmatic از طریق شکاف این فراوربیتالی وارد کاسه چشم میشود سپس در جدار خارجی کاسه چشم دوشاخه میشود.

زایگوماتیکو تمپورال حس پوست ناحیهٔ تمپورال را تأمین میکند. زایگومانیکوفاسیالی وارد صورت شده حسی پوست گونه را میدهد.

۳- Greater palatin از طریق مجرای پالاتین بزرگ و سوراخ پالاتین بزرگ وارد سقف دهان شده و حسی سخت کام را میدهد.

۴- Lessier Palatin از طریق مجرای پالاتین بزرگ و سوراخ پالاتین کوچک وارد نرم کام شده و حسی نرمکام و لوزههای کامی را تأمین میکند.

۵ - Spheno Palatin (یا شاخه های بینی) از طریق سوراخ اسفنوپا لاتین وارد حفره ببینی شده و به دو دسته خارجی و داخلی تقسیممی شود و حس عمقی حفره ببینی را میدهد. (دسته داخلی که عصب Naso Palatin نامیده میشود. نهایتاً از طریق سوراخ ثنایا وارد سقف دهان میشود.)

۶- POSterior-Superior all v collar وارد سینوس ماگزیلاری شده، کف آنرا سوراخ کرده و وارد ریشه دندان های مولار فک بالا میشود.

۷- Pharyng|Call از مجرای پالانو واژینال وارد سقف حلقی می شود.

پ - شاخه های قسمت سوم: (این قسمت عصب این فراوربیتال نام دارد). ۱- آروارهای فوقانی - میانی دندان های پره مولار فک بالا را حسی میدهد.

۲- آروارهای فوقانی - قدامی دندان های پیش و نیش فک بالا را حس میدھد،

ت - شاخه های قسمت چهارم

۱- برای پلک تحتانی ۲- برای لب فوقانی ۳- برای پوست ببینی.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد