تسلیم شدن سبب تنش در خانواده می شود!!


تسلیم شدن سبب تنش در خانواده می شود!!

تسلیم شدن سبب تنش در خانواده می شود!!

 گاه دیده میشود مرد و یا زن دائما درصدد هستند خود را با رفتارها و انتظارات همسر (چه غلط و چه صحیح)، سازش و تطبیق دهند. این حالت با وضعیت سازگاری مثبت و صبر و بردباری که لازمه هر زندگی جمعی و گروهی است تفاوت دارد. منظور از حالت تسلیم پذیری آن نیست که مرد یا زن به هر نحو ممکن بکوشد وضع موجود سازش کند.مثلاً در مقابل بدخلقی های مکرر همسرش تسلیم نظرات او شود و دستورات خوب و بد، همه را اجرا کند. این رفتار هر چند موقتا تنش های بین همسران را کاهش میدهد. لیکن راه حل صحیح مشکلات نیست و عاقبت خوبی نخواهد داشت. دو گروه الگوهای ارتباطی را در خانواده می توانیم نام ببریم : الف ) الگوهای غلط ب ) الگوهای صحیحالف ـ الگوهای ارتباطی غلط1- حالت سازش و تسلیم پذیری ـ گاه دیده می شود مرد یا زن دائماً درصدد هستند خود را با رفتارها و انتظارات همسر ، چه غلط و چه صحیح ، سازش و تطبیق دهند . این حالت با وضعیت سازگاری مثبت و صبر و بردباری كه لازمه هر زندگی جمعی و گروهی است تفاوت دارد . منظور از حالت تسلیم پذیری آن است كه مرد یا زن به هر نحو ممكن بكوشد خود رابا وضع موجود سازش دهد ، مثلاً در مقابل بدخلقی های مكرر همسرش تسلیم نظریات او شود و آنها را اجرا كند . این رفتار هرچند موقتاً تنش های بین همسران را كاهش می دهد.2- لیكن راه حل صحیح مشكلات نیست.3- حالت تحقیر و سرزنش ـ گاه دیده می شود در خانواده ای روابط بین اعضاء نسبت به یكدیگر توأم با تحقیر و سرزنش و رفتارهای تند و خشن و اهانت آمیز است . بعضی اوقات در خانواده اشتباهات و خطاهایی از اعضاء سر می زند و یا ما تصور می كنیم همسر یا فرزندمان آن گونه كه مورد انتظارمان بوده یا به نظرمان صحیح می رسیده ، رفتار نكرده است؛ در چنین مواقعی سرزنش كردن فرد خاطی یا به زعم ما خطاكار باعث می شود كه در اعضای خانواده احساس حقارت به وجود آید . عكس العمل آنان نیز یا سكوت و تسلیم است كه همان روش غلط حالت اول است و یا مقاومت و مقابله كه در این صورت روند ایجاد شده باعث وجود جو تنش و جنجال در خانواده میشود . 1- تحكم و حساب كشی كردن ـ گاه در زندگی خانوادگی ، زن یا شوهر دائماً درصدد بازجویی و حساب كشی از شریك خود است . هرچند خانواده سالم نیازمند آن است كه اعضاء ، كارها و برنامه هایشان را به دیگری اطلاع دهند ، لیكن این وضع باید با هدف اتخاذ بهترین تصمیم و عمل صورت گیرد نه به قصد تسلط بر همسر . اگر زن و شوهر بخواهند به طور مستمر یكدیگر را مورد تحكم و حساب كشی قراردهند ، زندگی خانوادگی در معرض خطر جدایی و اضمحلال قرار می گیرد یا اگر یكی از دو طرف در مقابل دیگری تسلیم شود ، به دنبال آن وضعیت روانی و عاطفی توأم با فقدان احساس مشترك و همدلی به وجود می آید كه نتیجه اش آن است كه زن یا شوهر نتواند همسر خود را محرم و نقطه اتكای امن خویش بداند و چه بسا گوشه ها و خلوت های خاص برای خود ایجاد كند كه مغایر با همدلی و وحدت روحیه مورد نیاز خانواده است2- اغتشاش و سردرگمی ـ نوعی روابط متقابل غلط خانوادگی اغتشاش است. در این نوع روابط،زن یا شوهر در قالب كنایات و اشاراتی غیر مستقیم و گله ها و شكایت ها ، انتظارات و توقعات ، تعریف و تمجیدهای خود را بیان می كند . این عبارات خطاب مستقیم به همسر ندارد ، اما در عین حال اگر همسر بخواهد خود را مخاطب آن جمله یا عبارت بداندنمی شود منكر آن شد . در تمام این موقعیت ها خصوصیت مشترك آن است كه زوجین نمی توانند خواسته ها و انتظارات خود را با اطمینان و خیال آسوده بیان كنند و ترس از عكس العمل تند و یا مقاومت یكدیگر دارند . لذا در قالب كنایات و اشاره ها ، خواسته ها و توقعات سركوب شده را مطرح می كنند و نتیجه چنین وضعی نیز سردرگمی و اغتشاش در فضای روانی و عاطفی خانواده است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد