تشخیص یک تخمکی یا دو تخمکی بودن چند قلوها


تشخیص یک تخمکی یا دو تخمکی بودن چند قلوها

تشخیص یک تخمکی یا دو تخمکی بودن چند قلوها

 بسیاری از خانم هایی که دوقلو باردارند، از دکتر خود یا دکتری که سونوگرافی می کند، در طول انجام سونوگرافی می پرسند آیا می تواند بگوید دوقلوها تک تخمکی یا دو تخمکی اند. در بعضی موارد تکنسین با دکتر شما می تواند بگوید؛ اگر بتوانید ببینید که بچه ها دارای دو جنسیت مخالفند، می دانید دو تخمکی اند. اگر از یک جنس باشند، هم می توانند دو تخمکی و هم یک تخمکی باشند. در صورتی که هم جنس باشند، یا در صورتی که جنسیت جنینها هنوز قابل رؤیت نباشد، یافته های دیگری پر سونوگرافی، می تواند حاکی از یک تخمکی بودن دوقلوها باشد، از جمله:تخمی که بعد از باروری بسیار زود تقسیم می شود، در دو سه روز اول، به دو نطفه با دو جفت و کیسه ی آب مجزا منجر می شود. به این وضع دوآمنیوتیکی دو کورپونیکی می گویند (شکل الف ۲ - ۱۴). در سونوگرافی، هیچ تفاوتی با دوقلوهای دو تخمکی ندارند که از دو تخم مجزا بارور شده اند. اگر یک تخم بین روزهای سوم و هشتم بعد از باروری تقسیم شود، دوقلوهای حاصل در دو کیسه ی آب جداگانه ولی یک جفت مشترک هستند (شکل ب۱۴ - ۲ ). دکتر ممکن است از عبارت دو آمنیوتیکی ایک کوریونیکی برای توصیف وضعیت استفاده کند. اگر در سونوگرافی، دکتر شما یا تکنسین سونوگرافی بتواند دوقلوهایی را ببیند که یک جفت مشترک دارند، احتمال یک تخمکی بودن آنها وجود دارد. (هرچند، به خاطر داشته باشید گاهی به دلیل نزدیک بودن زیاد جفت ها در کنار هم، امکان تشخیص یک یا دو تا بودن آن در سونوگرافی مشکل می شود. به هرحال، ضخامت پرده ای که کیسه ها را از یکدیگر جدا می کند، سرنخ دیگری به دست می دهد . با دو جفت جداگانه یک پرده ی ضخیم دو کیسه را از هم جدا می کند، در حالی که پردهی جنینی با یک جفت، بسیار نازک است. تخمی که گاهی بین روزهای ۸ و ۱۳ بعد از باروری تقسیم می شود، در نتیجه دوقلوهایی حاصل می کند که نه تنها یک جفت مشترک دارند، بلکه در یک کیسه ی آب نیز هستند (شکل ج ۲-۱۴).به چنین دوقلوهایی تک آمنیوتیکی تک کوریونیکی گفته می شود. در صورت انجام سونوگرافی و بررسی، دکتر با دیدن دوقلوهای مشترک در یک کیسه ی آب، می تواند مطمئن شود که یک تخمکی اند. این امر بسیار نادر است (یک درصد از تمام دوقلوها، با یک در ۶۰۰۰۰ بارداری). / تخمی که بعد از روز س یزدهم بارداری تقسیم می شود، به دوقلوهای به هم چسبیده یا سیامی منجر می شود، که بی نهایت نادر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد