تشریح فضاهای داخلی حلق….


تشریح  فضاهای داخلی حلق….

 تشریح  فضاهای داخلی حلق....

  قسمتی از فضای حلقی که در پشت سوراخ های خلفی حفره ببینی قرار دارد. ۶ جدار دارد که تنها جدار تحتانی آن متحرک است و بقیه جدارها تقریباً ثابت هستند. ۱- جدار فوقانی: از قاعده جمجمه یعنی سطح تحتانی تنه استخوان اسفنوئید و قسمتی از سطح تحتانی زائده بازیلار اکسی پیتال ساخته شده. ۲- جدار تحتانی: از نرمکام ساخته شده. ۳- جدار قدامی: سوراخ های خلفی حفره بینی۴- جدار خلفی: در مجاورت قوس قدامی اولین مهره گردنی (اطلس) قرار دارد. بین سقف و جدار خلفی نازوفارنکس لوزه سوم (Pharyngeall Tonsil) و جود دارد۵ و  ۶ جدار طرفی: برروی آن عناصر زیر دیده میشود: a، سوراخ حلقی شییپور استاش Salpingo pharyngeus چین شیپوری کامیSalpingOpalatin.برآمدگی بالابرنده (Torus levatorius) که محتوی عضله بالابرنده نرم کام است و مابین دو چین شیپوری حلقی و شیپوری کامی قرار دارد.برآمدگی لوله ای (Torus tub arius) در بالا و عقب سوراخ حلقی شیپور استاش است و مربوط به قسمت غضروفی شیپور استاش میباشد. بن بست حلقی(pharyngeal recess) در عقب بر امدگی  لوله ای قرار دارد.- اوروفارنکس: فضایی از حلقی که در عقب قاعده زبان قرار دارد. حدود: بالا: نرم کام، پایین : کنار فوقانی غضروف اپی گلوت، قدام: قاعده زبان، جدار خلفی و طرفی: عضلات حلقوی جدار خلفی اوروفارفاکس با مهره C2 و قسمت فوقانی و C مجاورت دارد. در جدار طرفی اوروفارنکس عناصر زیر دیده می شوند:
  1. حفره لوزه ای حدود ان برابر است با در جلو:چین پالاتو گلوس،در عقب:چین پالا تو فارنژیوسی، کف حفرہ: عضله تنگ کننده فوقانی،
b.لوزه کامی (Palatin "TOinSil) در حفره لوزهای قرار گرفته، سطح داخلی لوزه برآمده و آزاد است و دیده میشود، سطح خارجی توسط نیام لوزهای به عضله تنگه کننده فوقانی چسبیده و با واسطه این عضله با شریان پالاتین صعودی و شریان فاسیال مجاورت دارد.شریان لوزه ای: شریان Tom Silar شاخه ای از شریان فاسیالی حس لوزه: شاخه هایی از عصب زوج ۹ و عصب پالاتین کوچک- لارنژو فارنکس: قسمتی از فضای حلق که در عقب حنجره قرار گرفته. حدود: بالا: کنار فوقانی غضروف اپیگلوت، جلو: نمایی خلفی حنجره، پایین: ابتدای مری که در مجاورت کنار تحتانی غضروف کرایکوئید قرار دارد، در طرفین و عقب: عضلات تنگ کننده، جدار خلفی آن با مهره های C3 تا C6 مجاورت دارد. در طرفین و عقب آن بن بست هرمی وجود دارد که در زیرمخاط این بن بست عصب، حنجره ای داخلی و شریان حنجره ای فوقانی قرار دارند.   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد