تشکیل اپیدرم در جنین


تشکیل اپیدرم در جنین

تشکیل اپیدرم در جنین

  در ابتدا رویان با یک ردیف سلول اکتودرمی پوشیده شده است. در ابتدای ماه دوم این اپیتلیوم تقسیم شده و لایه ای از سلول های پهن به نام پریدرم پا اپی تریکیوم(Epitrichium) در سطح قرار میگیرد. لایه بازال یا قاعده ای تکثیر یافته ناحیه سومی به نام ناحیه واسطه ای دربین پری درم و لایه بازال ایجاد میکند. در انتهای ماه چهارم رو پوست.(اپیدرم) آرایش نهایی خود را پیدا کرده و شامل ۴ لایه از داخل به خارج است: ۱) لایه بازالی که طبقه زایا نام دارد. و بعدها برجستگی ها و فرورفتگی ها را در سطح پوست ایجاد میکند ۲) یک لایه ضخیم خاردار (Spinous layer) که شامل سلول های چند سطحی بزرگ بوده و توسط تونوفیبریلی های ظریفی به هم اتصال دارند، ۳) لایه دانه دار: سلول های حاوی دانه های کراتوهیالن ۴) لایه شاخی Horny) (Layerمنطقه خشن و فلسی شکل در سطح ردپوست ایجاد میکند. در طول سه ماهه اول رشد سلول های با منشأ ستیغ عصبی در اپیدرم نفوذ میکند که سازنده رنگدانه ملانین میباشند. این سلول ها ملانوسیت نام دارند و باعث رنگدانه شدن پوست پس از تولد میشوند، تیغه های اپیدرمی طرح های مشخصی در ناحیه سطح نوک انگشتان، کف دست و پا ایجاد میکنند که از نظر ژنتیک مشخص اند و پایه مطالعاتی به نام درماتوگلیفیک (انگشت نگاری) میباشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد