تشکیل  صورت در ماه های بارداری


تشکیل  صورت در ماه های بارداری

تشکیل  صورت در ماه های بارداری

 در پایان هفته چهارم، برجستگی های صورتی که دارای سلول های ستیغ عصبی میباشند و عمدتاً توسط قوس حلقی اولی ایجاد شده اند، ظاهر می شوند، برجستگی های ماگزیلاری در کنار دهان اولیه و برجستگی ماندیبولار در پایین آن دیده میشوند. برجستگی پیشانی - بینی، در اثر تکثیر مزانشیم واقع در قدام وزیکول های (حبابچه های) مغزی ایجاد میشود و لبه فوقانی دهان اولیه را میسازد. در دو طرف برآمدگی پیشانی - ببینی، دو صفحه ضخیم شده اکتودرمی به نام پلاکودهای بینی (masal plaCOdes) قرار دارند که در اثر القایی قسمت قدامی پیشین مغز به وجود آمده اند. در طول ماه پنجم، پلاکودهای بینی به داخل می روند و گوده های بینی را میسازند که در طرف خارج آنها برجستگی بینی جانبی Laterial naSal) (prOminence و در طرف داخلی، برجستگی بینی داخلی (میانی)sala obal medial nasal prominence)، برجستگی های ما گزیلاری بزرگ می شوند و با رشد به سمت داخل، برجستگی های بینی داخلی را به طرف خط وسط می رانند. در اثر اتصال برجستگی بین داخلی و برجستگی ماگزیلاری لب بالا تشکیل می شود. لب و ارواره پایین از ادغام برجستگی های ماندیبولار در خط وسط ایجاد می شود. در ابتدا برجستگی های جانبی بینی و ماگزیلاری توسط فرورفتگی عمیقی به نام ناودان ببینی - اشکی از هم جدا می شوند. اکتودرم کف این ناودان طناب اپی تلیومی توپری را میسازد که پس از مجرادارشدن، مجرای بینی اشکی و کیسه اشکی را خواهد ساخت. برجستگی های جانبی بینی و ماگزیلاری در هم ادغام می شوند. برجستگی ماگزیلاری بعداً گونه ها و آرواره بالا را میسازد. بینی از پنج برجستگی صورتی تشکیل میشود: ۱) برجستگی پیشانی، پل بینی را؛ ۲ و ۳) برجستگی های بینی جانبی، بال ها یا کناره های بینی را ۴ و ۵) برجستگی های داخل بینی ادغام شده، تیغه و نوک بینی را میسازند.قطعه بین دو ماگزیلا: دو برجستگی بینی داخلی نه تنها در سطح، بلکه در عمق هم با یکدیگر ادغام می شوند. ساختاری که از این دو برجستگی ادغام شده تشکیل میگردد، قطعه بین دو ماگزیلا نامیده می شود. این قطعه سه قسمت دارد: ۱) قسمت لبی: فیلتروم لب بالا را میسازد، ۲) قسمت آرواره بالایی: 3) دندان پیشین را در خود دارد و 4) قسمت کامی: کام مثلثی اولیه را میسازد. قطعه بین دو ما گزیلا در بالا با بخش قدامی (نوک) دیواره ببینی در یک امتداد است. بخش نوکی (ROStrum portion ) بینی توسط برجستگی پیشانی ساخته میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد