تشکیل مخچه در جنین 


تشکیل مخچه در جنین 

تشکیل مخچه در جنین 

 بخش های پشتی و جانبی صفحات بالی (جانبی) به طرف خط وسط خم می شوند و لبه های لوزی (لبه های رومبیک:Rhombic Lips) را میسازند. در اثر عمیق ترشدن خمیدگی پلی، لبه های لوزی (رومبیک) در جهت سری - دمی به هم فشرده می شوند و صفحه مخچه ای را می سازند.  در جنین ۱۲ هفته ای، این صفحه دارای یک بخش کوچک میانی به اسم کرمینه (ورمیس: Vermis( و دو قسمت جانبی په نام (Flocculus) از کرمینه و فلوکوس (Nodule) جانبی را از  نیمکره ها جلامی کند. به این ترتیب لوب، فلوکولوندولر (از لحاظ تکاملی قدیمی ترین بخش مخچه) تشکیل می شود. در ابتدا، صفحه مخچه ای حاوی یک لایه نوراپیتلیال، یک لایه پوشاننده و یک لایه حاشیه ای است. سپس لایه نوروایی تلیال تعدادی سلول میسازد که به طرف سطح مخچه مهاجرت میکنند و لایه دانه دار خارجی (Externalgranular )را میسازند.  این لایه قابلیت تکثیر خود را حفظ می کند و در ماه ششم سلول هایی می سازد که به سمت سلول هاى در حال تمایز پورکنژ حرکت میکنند و سلول های دانه دار (granulle، سبدی. ۲ (Basket Cells)  و ستاره ای مخچه بعد از تولد به اندازه واقعی خود می رسد. هسته های عمقی مخچه (مثل هسته دندانه ای: Dentate) قبل از تولد به موقعیت نهایی خود میرسند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد