تشکیل مغز جنین  چه زمانی است ؟؟


 تشکیل مغز جنین  چه زمانی است ؟؟

 تشکیل مغز جنین  چه زمانی است ؟؟

  صفحات قاعده ای (منطقه حرکتی) و بالی (منطقه حسی) در رومیانسفال و مزانسفال دیده میشوند. اما در پروزانسفال صفحات بالی (جانبی) بارزترند و صفحات قاعده ای تحلیل می روند. رومیانستغال شامل دو بخش است: ۱) میلانسفال (دمیترین وزیکول مغزی) و ۲) متاسفال از خمیدگی پلی تا تنگه رومیانسفالیکمیلانسفال: این وزیکول مغزی بصل النخاع را میسازد. به علت این که دیواره های جانبی اش به بیرون برگشته اند و در قسمت پشتی از هم فاصله میگیرند با نخاع تفاوت دارد. صفحه قاعده ای در اینجاهم مثل نخاع حاوی هسته های حرکتی است که به سه بخش تقسیم میشوند: ۱) گروه سوماتیک وابران در سمت داخل و ۲) گروه احشایی تخصص وابران در بینابین و ۳) گروه احشایی عمومی و ایران در سمت خارج. گروه سوماتیک و ابران حاوی نورون های حرکتی است که در امتداد سری سلول های شاخ قدامی نخاع قرار دارند. این گروه تا مزانسفال هم ادامه دارند. بنابراین ستون حرکتی سوماتیک وایران نامیده میشود.  این ستون در میلانسفال حاوی نورونهای عصب زیرزبانی (عصاب عضلات زبان) و در متانسفال دارای نورونهای عصب آبدوسنس (عصب عضله رکتوس خارجی چشم) و در مزانسفال حاوی نورون های اعصاب تروکلئر (قرقره ای) و اکولوموتور (حرکتی چشم) است. گروه احشایی تخصصی وابران تا درون متانسفال ادامه می یابد و ستون حرکتی احشایی تخصصی وابران را می سازد. نورونهای این در میلانسفال حاوی نورونهای اعصاب فرعی (ACCCSSOry)، واگ و زبانی  حلقی است. گروه وابران احشایی عمومی ، حاوى نورون هاى حرکتی عضلات غیرارادی دستگاه تنفسی، گوارشی و قلب هستند. صفحه بالی (جانبی ) حاوی سه گروه از هسته های تقویت کننده حسی است: ۱) گروه جانبی به نام سوماتیک آوران (حسی) که از طریق اعصاب وستیبولوکوکلئر و تری زمینال پیام ها را از گوش و سطح سر دریافت میکند؛ ۲) گروه بینابینی به نام احشایی تخصص آوران که پیامها را از جوانه های چشایی زبان و کام، اوروفارنکس و اپیگلوت دریافت میکند و 2) گروه داخلی به نام احشایی عمومی آوران که تحریکات را از دستگاه گوارشی و قلب دریافت میکند. صفحه سقفی میلانسفال از یک لایه منفرد از سلول های اپاندیمال تشکیل  شده است.توسط لایه از مزانشیم پر عروق  پوشیده شده است. به مجموع این دو چادر مشیمی (پوشش کوروئیدی: Tela Choroidea) میگویند.  بر اثر تکثیر مزانشیم عروقی، چندین برجستگی ساک مانند به داخل حفره بطنی زیر مزانشیم ایجاد میشود که شبکه مشیمی (شبکه کوروئید: Choroid plexus) را میسازند. این شبکه مسؤول ترشح مایع مغزی نخاعی (CSF) است. متانسفال: مانند میلانسفال دارای صفحات قاعده ای و بالی (جانبی) میباشد. اما دو ساختمان جدید نیز در آن تشکیل میشود: ۱) مخچه، ۲) پل مغز که معبر رشته های عصبی بین نخاع و قشر مغز و قشر مخچه است. هر صفحه قاعده ای متانسفال دارای سه گروه نورون حرکتی است:  ۱) گروه سومانیک وابران در سمت داخل که هسته . عصب أبیدوسنس می سازد؛  ۲) گروه احشایی تخصصی وابران که هسته های اعصاب تریاژمبینال (سه قلو)و فاسیال (صورتی) هستند و به عضلات قوسی اول و دوم حلقی عصب میدهند و  ۳) گروه احشایی عمومی وابران که به غدد قاعد ه ای گسترش یافته و به شکل یک پل از الیاف عصبی در میآید که نخاع را به قشر مغز و قشر مخچه مرتبط میکند.  صفحات بالی (Alar) میلانسفالی و متانسفالی، هسته های پلی (Pontine nuclei) را می سازند. صفحات بالی حاوى سه گروه هسته حسی است: در خارج، گروه سوماتیک اوران که حلاوى نورون هاى عصب سره قلو و بخش کوچکی از کمپلکس دهلیزی حلزونی است؛ ۲) گروه احشایی آوران تخصصی و ۳) گروه احشایی آوران عمومی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد