تشکیل نخاع در جنین


تشکیل نخاع در جنین

تشکیل نخاع در جنین

 لایه هایی نور و اپی تلیال، پوشاننده و حاشیه اییجدار لوله عصبی تازه بسته شده از سلول های نورواپی تلیال (به صورت اپیتلیوم مطبق کاذب) تشکیل شده است. قبل و بعد از بسته شدن لوله عصبی، این سلولها به سرعت تقسیم میشوند و لایه نوروایی تلیالی یا نور و اپیتلیوم را میسازند. بعد از بسته شدن لوله عصبی، سلول های نوروایی تلیال، منشأ نوع دیگری از سلولها به نام سلولهای عصبی اولیه یا نوروبلاست می شوند که این سلول ها، لایه پوشاننده Mantic) (layer را در اطراف نوروایی تلیوم خواهند ساخت. لایه پوشاننده در آینده ماده خاکستری نخاع را میسازد. خارجی ترین لایه نخاع به اسم لایه حاشیه ای (Marginal Layer) حاوی رشته های عصبی است. که از نوروبلاستها خارج میشوند و در اثر میلین دارشدن، ماده سفید نخاع را میسازند. صفحات  قاعده ای ،بالی (جانبی)، سقفى و کفی: افزایش نوروبلاست های لایه پوشاننده، در هر طرف خط وسط دو ضخیم شدگی ایجاد میکند. ضخیم شدگی های شکمی، صفحات قاعده ای (BaSal Plates) نام میگیرند و حاوی سلول های حرکتی شاخ قدامی هستند. ضخیم شدگی های پشتی، صفحات بالی (جانبی ) (Alar Plates) نام میگیرند و مناطق حسی نخاع را میسازند. یک شیار طولی (از بالا به پایین) به اسم شیار محدودکنندهSul CIIS Limitans مرز بین این دو قسمت را مشخص میکند، بخش های شکمی و پشتی لوله عصبی در خط وسط به ترتیب صفحات کافی و سقفی نامیده میشوند و فاقد نوروبلاست بوده، فقط مسیر عبور رشته های عصبی بین دو طرف نخاع میباشند. بین شاخ حرکتی قدامی و شاخ حسی خلفی، دسته ای از نورون ها تجمع می یابند و باعث تشکیل شاخ بینابینی (یا شاخ میانی یا شاخ کوچک حد واسط)Intermediate) (horn می شوند. نورون های این شاخ بیشتر در دستگاه عصبی خودکار شرکت مینمایند و فقط در سطوح سنیهای و کمری فوقانی نخاع وجود دارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد