تصمیم گیری در مورر زمان مناسب یک ارزیابی


تصمیم گیری در مورر زمان مناسب یک ارزیابی

تصمیم گیری در مورر زمان مناسب یک ارزیابی

 

* زمانی که نورولوژیست از شما میخواهد سه کلمه را به خاطر بیاورید یا اعداد را هفت تا هفت تا به ترتیب معکوس بشمارید (این ارزیابی بخشی از یک ازمون تعیین وضعیت فکری را تشکیل میدهد که نورولوژیستها گاهی برای بررسمی شناخت از آن استفاده میکنند و فقط اختلالات خیلی بغرنج به درستی انجام می دهید در فرد مشخص میکند)، و شما این شما دچار تغییرات نگران کنندهای شده اید و میخواهید بفهمید چه اتفاقی دارد میافتد.

* افراد خانواده یا همکاران به نحوی به شما می فهمانند که این روزها مثله همیشه نیستید.

* شغلتان سخت تر شده و میخواهید بفهمید چه شده تا قبل از اینکه رئیستان موضوع را به شما بگوید، خودتان مسئله را حل وفصل کنید.

* به دلیل مشکلاتی که با شغل فعلی تان دارید، به فکر افتادهاید که کارتان راعوض کنید ارزیابی نقاط قوت و ضعفتان می تواند در انتخاب گزینه های مناسب به شما کمک کند .

 *در فکر آن هستید که تقاضای از کارافتادگی به بیمه تان بدهید و میدانید که اختلال شناختی یکی از فاکتورهایی است که مبتلایان به ام اس  را، واجد شرایط از کارافتادگی میکند

* در حال حاضر مشکلی ندارید، ولی میدانید که اماس می تواند شناخت فرد را تحت تأثیر قرار دهد و شما میخواهید، میزانی را به عنوان پایه قرار دهید تا بتوان در ارزیابی های آتی آن را مورد استفاده قرار داد.

*مهمترین جنبه ی آگاهی  یک ارزيابي جامع شناختی این استان که این ارزیابی، اطلاعات باارزشی در مورد نقاط قوت و ضعفتان به شما ارائه میدهد. این اطلاعات برای پیدا کردن راهکارهایی جهت حل مشکلات، مفید خواهد بود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد