تصویر برداری با مواد ایزوتوپ


تصویر برداری با مواد ایزوتوپ

تصویر برداری با مواد ایزوتوپ 

 به طور کلی تصاویر پزشکی هسته ای اغلب عملکردی هستند تا آناتومیککلیهبرای اندازه گیری کمی عملکرد کلیه، باید عملکرد گلومرول و عملکرد توبولی را اندازه گیری نمود. برای تعیین عملکرد گلومرول از GFR و برای عملکرد توبولی از (renal blood flow)  استفاده می کنیم.- تعیین GFR: با استفاده از موادی که آزادانه از غشاء گلومرولی تصیفه میشوند ولی مورد بازجذب و ترشح قرار نمیگیرند صورت میگیرد. بهترین ماده برای این کار، اینولین است که به علت اشکالات تکنیکی از ۹۹TC-DTPA - استفاده می کنیم -جریان خون کلیوی: استفاده از موادی که در یک بار عبور به طور کامل از خون پاک می شوند (همانند PAH) که به علت مشکلات مربوطه، از ۱۳۱I-hippuran یا استفاده می شود.انسداد مسیر فوقانی سونوگرافی یا IVU موقعیت آناتومیک انسداد را نشانمیدهند ولی معمولاً میزان انسداد  را نشان نمیدهد. در پزشکی هسته ای، در بررسی انسداد از موادی که قابلیت دفع ،ادراری دارند استفاده می شود. اگر دفع آهسته باشد، از دیورتیک می توان استفاده کرد. در صورت انسداد مقدار ماده رادیوایزوتوپ ثابت مانده و حتی افزایش مییابد.پیلونفریت مزمن در بچه ها انجام IVU در بچه ها دارای اشکالات متعدد است از قبیل کم بودن عملکرد کلیه، عدم انجام آمادگی روده و غیره. در اینجا باز هم پزشکی هسته ای به کار میرود و میتوان از اسکن TC-DTPAوو یا TC-MAG3وو استفاده کرد. ولی مطلوبترین ماده، TC-DMSAوو است که به سلول های لوله پروگزیمال اتصال یافته و تصاویر خوبی از پارانشیم کلیه میدهداندازه گیری توده عملکردی کلیه در اینجا از اسکن رادیوایزوتوپهای مختص قشر کلیه ... (۹۹Tc-DMSA) استفاده می شود مثانهبخصوص در جنس مؤنث به دلیل حساسیت بالا و میزان ناچیز اشعه دریافتی (چون اشعه می تواند باعث آسیب به سیستم تناسلی و تخمدان ها شود). در جنس مذکر به دلیل اهمیت مشاهده پیشابراه، این روش مفید نیست. در پیگیری پس از درمان رفلاکس نیز میتواند به کار رود.بیضه اسکن با Tc-Pertechnetate و۹ جهت افتراق torsion از اپیدیدیمیت به کار میروداسکن ادرنالالف) قشر آدرنال: از ۷ - یدومتیل نورکلسترول نشان دار شده با ۱۳۱I جهت بررسی قشر آدرنال و افتراق منشا اولیه تولید کورتیکواستروئید آدرنال یا ثانوی به پرکاری هیپوفیز به .کار میرودب) مدولای آدرنال: I-MIBG " در تعیین فئوکروموسیتوما دارای اهمیت بسیار است. همچنین در غربالگری اعضای خانواده مبتلایان به (Multiple Endocrine Neoplasia) بیماران مبتلا به نوروبلاستوما نیز اسکن II-MIBG ازحساسیت و ویژگی بالائی برخوردار است.اسکن استخوانیبا موادرادیوایزوتوپ مثل TCو۹- متیلندی فسفونات انجام می شود و جهت تأیید متاستاز استخوانی اهمیت دارد. در مورد کانسر پروستات به دلیل ماهیت استئوبلاستیک، به صورت نواحی افزایش جذب دیده میشود.جستجوی التهاب پنهان ازاسکن ۶۷Ga در تعییین التهاب حاد یا مزمن استفاده می شود (همانند آبسه پری نفریک مشکوک، نفریت بینابینی یا آبسه لگنی). تصویربرداری از توموراز یک آنتی ژن اختصاصی تومور و آنتی بادی مونوکلونال نشان دار شده با مواد رادیوایزوتوپ استفاده میشود. در عمل آنتی بادی مونوکلونال بسیار اختصاصی جهت کارسینومای پروستات و کلیه تهیه شده است. یک نمونه بسیار موفق آن آنتی بادی مونوکلونال نشان دار شده با In-capromab 111 میباشد. این روش در تعیین متاستازهای لنفاوی کانسر پروستات تا ۷۵٪ حساسیت دارد (در مقابل MRI که فقط ٪۲۰ حساسیت دارد) همچنین در تعیین محل عود مجدد پس از درمان به کار میرود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد