تظاهرات بالینی در شکستگی های استخوان


تظاهرات بالینی در شکستگی های استخوان

تظاهرات بالینی در شکستگی های استخوان

 

تکنیک های دیگر تصویربرداری سایر تکنیک های تصویربرداری معمولا هنگامی به کار میرود که شک بالینی به شکستگی وجود دارد، امّا روش های ساده مثل گرافی چیزی نشان نمیدهند. اسکن ایزوتوپ استخوان بعد از تزریق تکنسیوم ۹۹ در شک به شکستگی ها بسیار ارزشمند است.در این حالت در محل وقوع شکستگی شواهد افزایش بازجذب را خواهیم داشت. مثال های کاربرد این روش تصویربرداری در شکستگی ها شامل شکستگی های اسکافوئید و یا شکستگی های استرسی خصوصاً در محل های ناشایع آن می باشد. و جایگاه بسیار مهمی در شکستگی ها S.ICT امروزه خصوصاً در شکستگی های ناحیه لگن و ستون مهره ها پیدا - کرده است. بنابراین در شکستگی ها  و شکستگی دررفتگی های ستون فقرات، به خوبی میزان فشار واردآمده به نخاع را مشخص میکند. هم چنین CT اسکن های دارایقدرت تفکیک بالا (High-resolution) مواردی از شکستگی را که رادیوگرافی ساده قادر به نمایش آن نیست رانشان می دهد. CT در شکستگی های مهره ها و لگن بسیار مفید است. MRI به علت توان بالا در نشان دادن بافت نرم (مثلاً بافت عصبی) در بررسی شکستگی های لگن و ستون فقرات مهم است تست های نشان دهنده جوش خوردن استخوان در مرحله خاصی از درمان شکستگی ها باید از جوش خوردن استخوان اطمینان حاصل کنیم. این اطمینان براساس پاره ای از یافته های بالینی و رادیولوژیک حاصل میگردد. تست های بالینیتست های بالینی بیانگر جوش خوردگی استخوان شامل وجود نداشتن تحرک بین قطعات استخوانی، نبود تندرنس در ناحیه شکسته و نبود درد هنگام وارد آوردن نیروهای چرخشی به محل شکستگی می باشند. همراهی نتایج این تست ها با یکدیگر بسیار قابل اعتماد هستند امّا به هر صورت باید با گرافی تایید شوند.معیارهای رادیولوژیک معیارهای رادیولوژیک مبین جوش خوردگی، شامل دو یافته میباشند؛ یکی از آنها وجود کال قابل مشاهده ای است که پلی بین قطعات استخوانی ایجاد کرده باشد. مساله بعدی، امتداد داشتن ترابکول ها در خلال محل شکستگی می باشد. معیار اول معمولاً زودتر از معیار دوم قابل مشاهده است هم چنین معیار اول نسبت به معیار دوم بسیار قابل اعتمادتر می باشد. ممتد بودن ترابکول ها، در واقع نشانه جوش خوردگی استخوان در مراحل انتهایی این پروسه می باشد، امّا باید توجه داشت که گاهی سایه های ۲ تکه استخوانی روی هم افتاده و به غلط باعث تصور وجود امتداد ترابکول ها می شود.تکنیک های جدیدی وجود دارند که هنوز در بالین استفاده نمیشوند اما ممکن است در آینده استفاده از آنها در بالین عملی گردد. یک استخوان بلند سالم امواج با فرکانس بلند ساطع میکند در حالی که در یک استخوان در حال ترمیم به علت نرم تر بودن آن از یک استخوان سالم، |امواج ساطع شده از فرکانس های کمتری برخوردار هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد