تغییرات مورفولوژیک در هنگام بلوغ


تغییرات مورفولوژیک در هنگام بلوغ

تغییرات مورفولوژیک در هنگام بلوغ

 سلول های ژرمینال بدویسلول های ژرمینال بالغ مرد و زن نسل های مستقیم سلولهای ژرمینال اولیه هستند که در جنین انسان در پایان هفته سوم رشد در دیواره کیسه زرده به وجود می آیند سپس این سلولها با حرکات آمیبی خود به سمت گونادهای در حال تشکیل می روند که در انتهای هفته ۴ یا شروع هفته ۵ به آن میرسند. اووژنز: بالغ شدن پیش از تولد سلول های ژرمینال بدوی پس از ورود به گوناد با فرمول ژنتیکی مونث به او وگونی تمایز مییابند. پس از انجام تعدادی تقسیمات میتوزی در پایان ماه سوم به صورت توده های احاطه شده توسط یک لایه سلول های اپی تلیال مشاهده میشوند. تمام او وگونی های موجود در یک توده از یک سلول زاینده اولیه مشتق می شوند و سلول های اپیتلیال پوششی (سلول های فولیکولی) از اپیتلیوم سطحی پوشاننده تخمدان منشأ میگیرند. اکثر او وگونی ها به تقسیم میتوز ادامه میدهند ولی تعدادی از آنها به سلولهای بزرگتری به نام اووسیت ابتدایی تمایز می یابند. و بلافاصله DNA خود را همانندسازی کرده وارد پروفاز اولین تقسیم میوزی می شوند. در ماه پنجم تعداد اووگونی ها به بیشترین میزان خود (در حدود ۷ میلیون) میرسد. سپس دژنراسیون آنها آغاز شده و تا ماه هفتم به جز تعدادی کهنزدیک به سطح تخمدان قرار دارند اکثر او وگونی ها از بین می روند. تمام اووسیت های ابتدایی زنله می مانند و وارد مرحله نخستین تقسیم میوزی شده و هر کدام توسط لایه ای از سلولهای فولیکولی احاطه شده اند. یک اووسیت اولیه با سلول های اپیتلیالی احاطه کننده آن فولیکول ابتدایی نام دارد. نزدیک تولد تمام اووسیت های اولیه پروفاز نخستین تقسیم میوزی خود را آغاز کرده اند ولی به جای ورود به متافاز تا مرحله دیپلوتن پیش میروند و در این مرحله تقسیمات متوقف می شوند و تا زمان بلوغ متوقف ۴S (OMI) می ماند این مکانیسم به ماده مهارکننده بلوغ اووسیت ها از سلول های فولیکولی ترشح میشود نسبت می دهند. تعداد اووسیت های اولیه در هنگام تولد از ۷۰۰۰۰۰ تا دو میلیون متغیر است که در طی سال های کودکی بیشتر آنها تحلیل می روند و در شروع بلوغ فقط چهار صدهزار باقی میماند و کمتر از ۵۰۰ عدد در دوره باروری در تخم گذاری شرکت میکنند. با شروع بلوغ جنسی در هر دوره تخمدانی ۵تا۱۵ فولیکول بدوی وارد مراحل تکاملی می شود. اووسیت اولیه افزایش اندازه مییابد و همزمان سلول های فولیکولی اطرافش از حالت پهن به حالت مکعبی تغییر شکل داده و یک پوشش اپیتلیالی چند لایه ای از سلول های گرانولوزا را تشکیل میدهد که در این زمان به نام فولیکول اولیه خوانده میشود. سلول های گرانولوزا توسط یک غشاء پایه از سلول های استرومای احاطه کننده آن (تک فولیکولی) جدا می شود. سلول های گرانولوزا و اووسیت لایهای از گلیکوپروتئین به نام ناحیه شفافی Zona) Aloe, pelucida) با رشد فولیکول ها سلول های تک فولیکولی یک لایه داخلی ترشحی به نام تک داخلی و یک لایه خارجی متشکل از بافت همبند حاوی سلول های مشابه فیبروبلاست به نام تک خارجی را سازمان میدهند. همچنین جهت انتقال مواد زوایدی از سلول های فولکولی به غشاء پلاسمایی اووسیت کشیده می شوند. با ادامه تکامل فضاهای مایعی در بین سلولهای گرانولوزا ایجادشده پس از اتصال به یکدیگر حفره فولیکولی را ایجاد می کنند و از این زمان فولکولی ثانویه نام میگیرد. سلولهای گرانولوزای اطراف اووسیت نیز ناحیه ای به نام توده تخم آوری Cumulus Oophorus را میسازند. در هنگام بلوغ فولیکول به نامهای نوع سوم (Tertiary) یا وزیکولار یا گراف هم نامیده میشود. در هر چرخه تخمدانی حدود ۵ تا ۱۵ فولیکول شروع به رشد میکنند. ولی فقط یکی از آنها به بلوغ کامل میرسد به محض بلوغ فولکول اووسیت اولین تقسیم میوز را به پایان می رساند و در نتیجه اولین جسم قطبی به وجود میآید که بین ناحیه شفاف و غشاء سیتوپلاسمی اووسیت تانوی قرار میگیرد این تقسیم کمی قبل از تخمگذاری رخ میدهد. سپس اووسیت ثانوی وارد دومین تقسیم میوزی میشود و همزمان با متافاز دو تخمک گزاری صورت می گیرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد